بیانیه اتحاد بین المللی:  کمپین دولتی-امنیتی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم

بیانیه اتحاد بین المللی: کمپین دولتی-امنیتی علیه سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم می کنیم

3 روز ago / 0 comments

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در روزهای اخیر با انتشار چند اطلاعیه اعلام کرده فراخوانی...