غریبانە شعلەهای آتش را در آغوش میکشم

غریبانە شعلەهای آتش را در آغوش میکشم

3 سال ago / 0 comments

غریبانە شعلەهای آتش را در آغوش میکشم باران نمی تواند زبان بگشاید... . کلمات روی زبانش سنگینی دارند.بغض تلخ در...

اخبارو گزارشات مهم کارگری در هفتەای کە گذشت…

اخبارو گزارشات مهم کارگری در هفتەای کە گذشت…

3 سال ago / 0 comments

اخبارو گزارشات مهم کارگری در هفتەای کە گذشت تهیە وتنظیم : عـــــــــزیز آجیکند اخبارو گزارشات این هفتە...