Category : نشريات وانتشارات

شماره ٣٦ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد + فیلم

4 روز ago / 0 comments

برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید: socialism imroz 36

شماره ٣٥ نشریه سوسیالیسم منتشر شد+فـیــلم

2 هفته ago / 0 comments

برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید : socialism imroz 35             بهاران خجسته بادبا قیـــام دیگری ٢٢ بهمن سال ١٣٥٧ را گـــرامی بداریم شاه رفت ..!خمینی …

ساختار و ارگان های قدرت سیاسی حکومت شورایی( بخشی از برنامه حزب سوسیالیست انقلابی)

2 هفته ago / 0 comments

دوران معاصر بیش از هر زمان بی حقوقی واقعی مردم و ظاهری بودن دخالت آنها در امر حکومت در دموکراسی های لیبرالی و پارلمانی را به نمایش گذاشته است. جامعه ای که بخواهد دخالت …

شمار ٣٤ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد+فیلم

3 هفته ago / 0 comments

برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید: socialism imroz 34

شماره ٣٣ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

4 هفته ago / 1 comments

برای دریافت نشریه سوسیالیسم امروز به لینک ذیل مراجعه کنید: socialism imroz 33

یورش جنایتکارانه دولت ترکیه به کانتون عفرین محکوم است!

1 ماه ago / 0 comments

یورش نیروهای دولت فاشیست ترکیه به کانتون عفرین با “چراغ سبز روسیه” وابراز”نگرانی امریکا”، روز پنجشنبه١٨-١-٢٠١٨ با توپ وخمپاره باران شروع شد و روزهای شنبه و یکشنبه با شدیدترین بمباران هوای و آتش توپخانه …

شماره ٣٢ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

1 ماه ago / 0 comments

برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید: socialism imroz 32

شماره ٣١ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

1 ماه ago / 0 comments

برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید: socialism imroz 31   

شماره ٣٠ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

2 ماه ago / 0 comments

برای دریافت این شماره می توانید به لینک ذیل مراجعه کنید : socialism imroz 30

شمـــاره 29 نشریه سوسیــــالیسم امـــــروز منتشر شد+ فیلم

2 ماه ago / 0 comments

بــــــرای دریافت این شــــماره به لینک ذیل مــــراجعه کنید: socialism imroz 29