Category : نشريات وانتشارات

شماره 24 نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

6 روز ago / 0 comments

برای دریافت مطالب این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید : socialism imroz 24

ترجمه متن اعلام موجودیت حزب سوسیالیست انقلابی به چند زبان مختلف

2 هفته ago / 0 comments

برای مشاهده این متن به لینک ذیل مراجعه فرمائید : Matn tajome eelam mojodiat

شماره 23 نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

2 هفته ago / 0 comments

برای دریافت مطالب این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید : socialism imroz 23

شماره 22 نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

3 هفته ago / 0 comments

برای دریافت شماره 22 نشریه سوسیالیسم امروز به لینک ذیل بروید socialism imroz22 

سند در باره نیروی مسلح و “مبارزه مسلحانه” علیه جمهوری اسلامی

4 هفته ago / 0 comments

مساعد ترین شکل مبارزه طبقاتی برای حزب و جنبش ما عدم حضور و ضرورت هر شکلی از نیروی مسلح است! اما متاسفانه جهان پیرامونی ما، شرایط منطقه و از جمله افسارگسیختی جمهوری اسلامی ضرورت …

شماره 21 نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

4 هفته ago / 0 comments

شماره 21 نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد socialism imroz 21

سند مصوب درباره مصافها و اولویتهای حزب سوسیالیست انقلابی ایران

2 ماه ago / 0 comments

شرایط امروزایران وتحولاتی که بعدازتوافقات بین قدرتهای بزرگ وجمهوری اسلامی تحت عنوان” برجام “به وجود آمده است، جامعه را با مسائل و معضلات وترندهای جدیدی روبرو ساخته است. این رویداد بخش اعظم نیروهای چپ و …

سند مصوب کنفرانس موسس حزب در باره سرنگونی (کدام سرنگونی؟)

2 ماه ago / 0 comments

ما معتقد هستیم به شکل سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی. سرنگونی که آینده و ماحصل آن و سرمایه اش نسیب کارگران و زنان و سوسیالیستها و آزادیخواهانی باشد که ٣٨ سال است تحت تحقیر و …

سند مصوب کنفراس موسس حزب در باره سیاست ما در جنبش کارگری

2 ماه ago / 0 comments

در عرصه جنبش کارگری ضمن اینکه خود را حزب کل طبقه می دانیم اما فکر میکنیم رمز پیشروی مبارزه سیاسی اقتصادی کارگر در گرو نقش گرایش رادیکال سوسیالیستی و کمونیستی صفوف طبقه است، در …

فرم درخواست عضویت در حزب سوسیالیست انقلابی ایران و تراکت معرفی حزب

2 ماه ago / 0 comments

فرم درخواست عضویت در حزب سوسیالیست انقلابی ایران و تراکت معرفی حزب