بنویسیم کردستان بخوانیم کردستان انقلابی . بیائید دوباره تقویم را ورق بزنیم

روزهای پایانی مردادماە و روزهای آغازین شهریورماە هر سال
بازخوانی هجوم و لشکرکشی و فتوای جهاد علیە کردستان است.
 در روز ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ ساعت ٢ بعدازظهر رادیو تهران پیام فتوای جهاد خمینی علیە کردستان را پخش کرد.
این فتوا سرآغاز کشتارها و اعدام های پادگانی و قتل عام های بی رحمانه جمهوری اسلامی در کردستان بود.
موچ اعدام های پادگانی به راە افتاد و قتل عام مردم بر اساس فتوای خمینی برای بنانهادن رژیم اسلامی بی باکانه اجرا شد.
در همین روز در زندان دیزل آباد کرمانشاە نخستین گروە از مبارزیم و مردم بی دفاع کردستان تیرباران شدند. و روزهای پس از آن در پاوە و مریوان و سنندج و سقز اعدام های صحرایی و پادگانی در راە پیام فتوای خمینی و به حکم خلخالی تداوم یافت.
زندان دیزل اباد ٢٨ مرداد ١٣٥٨:
اعدام ۱۱ نفراز اهالی شهرستان پاوه، ساعت ۲ و ۴۰ دقیقه بامداد ۲۸ مرداد ماه ۱۳۵۸ درزندان دیزل آباد كرمانشاه:
1. عبداله نوری
2. هوشنگ عزیزی
3. محمد محمودی
4. یداله محمودی
5. حسین شیبانی
6. هرمز گرجی بیانی
7. مظفر فتاحی
8. محمد عزتی
9. محمد عزیزی
10. اذرنوش مهدویان
11. اصغر بهبود
در روزها و در سالروز این روزهای دشوار اما مملو از مقاومت و استواری و غرور برای مردم کردستان و به یاد جانباختگان
این مقاومت تاریخی، تقویم را ورق خواهیم زد.
جمهوری اسلامی و اعدام های پادگانی در کردستان
امروز در سال یاد اعدامیان روز ۲۹ مرداد ۱۳٥۸ در پاوە با نام و یاد این عزیزان و تصویر صحنه وحشیانە این اعدام ها بیش از پیش بر همگان روشن گردد که میراث جموری اسلامی چگونه خاورمیانە را به دوزخ زمینی و این زمانی تبدیل کردە است
به نام و یاد این عزیزان
حاجی افراسیاب
عندالوهاب ملک شاهی
عمادالدین ناصرئ
عبدالکریم کریمی
محمد نقشبندی
عزیز مراد
مراد ذولفقاری
نبرد سقز
در این ایام که مصادف است با روزهای پس از فتوای خمینی در روز ۲۸ مرداد ۱۳٥۸ و جمهوری اسلامی کردستان را مورد یورش قرار دادە بود و بی شرمانه به کشتار می کشاند، ستون بزرگی از لشکریان نظام به شهر سقز رسیدند.
مردم مبارز شهر با دستان خالی ستون نظامی را در آنسوی پل ورودی از جادە سنندج متوقف کردند و نبردی نابرابر آغاز شد. سپس پیشمرگان و نیروی مسلح نەچندان مجهزی به میدان نبرد رسیدند.
چهار روز نبرد به طول انجامید پس از تلفات فراوانی از سربازان و پاسدارانی که به جنگ با کفار متقاعد شدە بودند، ستون نظامی از خیابان ساحلی عبور کرد و به پادگان شهر رسید و پیشمرگان عقب نشستند و مقدمات تسخیر شهر و سپس کشتار گروهی مردم شهر توسط خلخالی مهیا گشت.
در نبرد سقز شماری از مبارزین شهر علی بابائان، احمد حنایی و کمال خضری جانشان را قهرمانانه فدا کردند.
نبرد سقز ارادە و عزم خلق کرد را در مقابل یورش رژیم که تا کنون ادامە دارد، نمایان ساخت

اعدام در پادگان مریوان
مریوان که با کوچ مردمی و مبارزەای مدنی و نوین و با کاک فوادش ارتجاع منطقە و جمهوری اسلامی را برآشفتە ساختە بود، نخسین هدفی بود که هم انتقامش را بگیرید و هم زهرچشم.
روز سوم شهریور ۱۳٥۸ در پادگان مریوان به جنایت فراموش نشدنی دست زد و جمعی از صادق ترین و خوشنام ترین مبارزین مریوان و از کادرهای کومەلە و جنبش سوسیالیستی و آزادیخواهی کردستان را پس از چند روز شکنجەهای وحشیانه تیرباران کردند.
۱_ حسین پیرخضری
۲_ احمد پیرخضری۳_ امین مصطفی سلطانی
٤_ حسین مصطفی سلطانی
٥_ جلال نسیمی
٦_ فایق عزیزی
۷_ علی داستان
۸_ بهمن اخضری
۹_ احمد قادرزادە
نام و یاشان گرامی

اعدام در فرودگاه سنندج
روز پنجم شهریورماه ١٣٥٨ در ادامە اعدام های پادگانی و فتوای جهاد برای کشتار یک ملت،

در فرودگاه سنندج ١١ تن تیرباران شدند. تصاویر اعدام این روز چنان گویاست که نیازی به افشاگری نیست.
صلابت و استواری شان برای جهانیان آشناست.
نام ناصر سلیمی به عنوان سمبل ایستادە مردن و نام برادران ناهید و دیگر عزیزان این روز جاودانه ماندە است.
1. احسن ناهید
2. شهریار ناهید
3. جمیل یخچالی
4. ناصر سلیمی
5. عبداله فولادی
6. مظفر نیازمند
7. سیروس منوچهری
8. اصغر مبصری
9. مظفر رحیمی
10. عیسی پیرولی
11. عطا زندی

اعدام در پادگان سقز
روز ششم شهریورماە ١٣٥٨خلخالی در پادگان سقز که از سوی خمینی به کردستان روانه شدە بود، ٢٠ تن از شهروندان سقز را تیرباران کرد. نام و نشان اعدامیان سقز بیش از پیش نشان از توحشی دارد که جمهوری اسلامی برای بنا نهادن سنگ بنای حاکمیتش و برای درهم شکستن شور و هیجان جنبش کردستان که دورە نوینی را کسب کردە بود، بدان نیاز داشت.
اعدام ۲۰ نفر در شهرستان سقز ساعت ۷ بامداد ۶ شهریور ۱۳۵۸:
1. احمد سعیدی
2. قادربهار
3. محمد بابامیری
4. رسول امینی
5. ناجی خورشیدی
6. كریم رضائی
7. انور اردلان
8. سیف اله فیضی
9. علی فخرایی
10. عبداله بهرامی
سیدحسن احدی 11.
12. محمد درویش نقرهای
13. كریم شیرینی
14. ابوبكر حمیدی
15. احمد مقد م
١6. جلیل جمالزاده
17. كشی زاده ــ
18. محمد غفاری
19. طاهر خطیبی
20. ناصر حدادی
نام و یادشان گرامی باد

کشتار مردم روستاهای قارنا و قەلاتان
روز ١١ شهریورماه ١٣٥٨ پس از فتوای جهاد علیە مردم کردستان و خلخالی و اعدام های صحرایی و پادگانی، کشتار هولناک قارنا و قەلاتان که پاسدارن اسلام به دستور ملا حسنی امام جمعە ارومیە با الهام از فتوای جهاد با تبر و قمە و چاقو به سلاخی و بریدن سر مردم بیدفاع پرداختند و جنایت هولناک، بسیار جنایتکارانه، بی سابقە و فراموس نشدنی به جا گذاشتند.
گوشەهایی از این جنایت:
محاصره‌ی روستا
از نامه اينطور پيداست كه مردم ده دلواپسیهائي داشتند و هدف نويسنده نامه اين بوده است كه مردم ده را آرام كند و ظاهرا موفق هم شد. حمزه می‌گويد:
روز 11 شهريور، تمام اطراف ده را با تانك و توپ محاصره كرده بودند، و ساعت يك بعدازظهر عده‌ای حدود صد نفر بهمراه شخصی به‌ اسم قادری، بشكل مجاهدين پاسدار، بخانها ريختند و هر كسی را دم دستشان ديدند، كشتند و سر بريدند. روحانی ده، با يك جلد قران، نزد انها رفت و قسم خورد كه مردم اين ده هيچ تقصير و گناهی ندارند. مهاجمين روحانی ده را فورا كشتند و سرش را بريدند و با خود بردند و هنوز سر روحاني ده پيدا نشده است.
زنی كه دو فرزند 15 و 18 ساله‌اش را در اين كشتار از دست داده است می گويد:
– آنها به هيچكس رحم نكردند. اينهمه بيرحمی را ما هيچ جا نشنيده بوديم. انها كه حالا زنده اند در ان ساعت يا در ده در خانه‌شان نبودند يا توانستند به طريقی خود را مخفی كنند.
پيرمردی بنام سيداحمد درباره نوع اسلحه‌ای كه بكار برده شده بود، می‌گويد:
بعضيها را با تفنگ كشتند بعضيهارا با چاقو و كارد سر بريدند، بعضيها را هم مخصوصا كودكان را زير لگد و پوتين خفه كردند.
سيد احمد كه 9 نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده است درباره چگونگی زنده ماندن خود می گويد:
– من انروز در نقده بودم و غروب، وقتي وارد قارنا شدم، جهنم را جلوي چشم خود ديدم. ……”
(اطلاعات16/9/1358)
اسامی جان‌باختگان
قربانيان قارنا:
1- ملامحمود بهترزاده 2- سيدرحمان طاهري 3- سيدمحمدطاهري 4 – سيداسماعيل طاهري 5 – حاج سيدعلي طاهري 6 – سيدکريم اروندي 7 – امينه شريفي اذر 8 – حاجي رحمان شريفي اذر 9 – عثمان شريفي اذر 10- مصطفي عزيزي 11 – محمدعزيزي 12 – محي الدين ابروشن 13 – حاج شريف ابروشن 14 – رحمان ابزن 15 – رحمان سليماني 16 – رحيم سليماني 17 – كريم سليماني 18- قادرسليماني 19 – عبدالله احمدپور 20 – عمرباسي 21 – جعفرباسي 22 – مصطفي باسي 23 – محمدشيرو 24 – سليمان حمزه پور 25- ابراهم پويا 26 – ابراهيم رسولي 27 – علي( چوپان روستا) 28 – حسن( نوجوان 13 ساله اهل روستا مجور علي آباد ) 29 – زينب رامين 30 – خانم خاتوزين رامين 31- کريم رامين 32- احمدرامين 33 – رحمان رامين 34- خسروافشين 35 – رسول خسروي 36 – رحمان خسروي 37 – سعيدخسروي 38 – عبدالله خسروي 39 – مرادخسروي 40 – مصطفي خسروي 41- ابوبكرشيشمان 42 – جعفرشيشمان 43 – علي شيشمان 44 – عزيزمرزنگ 45 – احمد سعادتپور
قربانيان قلاتان:
‎1-رمضان پنهار 11 ساله 2- حاجي سيد حسن قدمي 70 ساله 3- حاج محمد بايزيدي 75 ساله 4- حاج رسول عبدالله 60 ساله5- عبدالله قربان 50 ساله 6- عثمان درويش سليم 60 ساله 7- محمد كردي 50 ساله 8- عثمان اماني 30 ساله،‌محمد امين عباسي 30 ساله 9- حسن حمزه كوكه 22 ساله 10- احمد گلابي 21 ساله 11- جلال بيدوخ 18 ساله 12- 12- عبدالله آه لياني 19 ساله 13- اسمعيل حميدي 15 ساله 14- قادر كورستمي 35 ساله 15- رحمان مينه مورك 35 ساله.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *