قرار در باره برنامه و اساسنامه حزب

قرار در باره برنامه و اساسنامه حزب

کنفرانس موسس حزب تصویب می کند که:
١-مبنای اتحاد و فعالیت سیاسی حزب بیانیه فراخوان مشترک و به ویژه اسناد وسیاستهای که در کنفرانس موسس حزب به تصویب میرسند خواهد بود.
٢-کنفرانس همزمان تا برگزاری کنگره اول حزب برنامه “یک دنیای بهتر” و اصول سازمانی” را به عنوان برنامه و اساسنامه خود تائید می کند.
٣-کنفرانس موسس حزب رهبری منتخب خود را مامور میکند تا در اولین فرصت ” کمسیون برنامه و اساسنامه” را تعیین کند. این کمسیون زیر نظارت رهبری حزب کلیه اقدامات لازم برای تهیه نسخه نهائی” برنامه و اساسنامه” حزب را تدارک میبیند. در کنگره اول حزب این اسناد در دستور کنگره حزب قرار گرفته و همانجا به تصویب نهائی خواهد رسید.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
٢٨ مرداد ١٣٩٦
١٩ آگوست ٢٠١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *