اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره یورش وحشیانه اوباش رژیم به کارگران در اراک

اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره یورش وحشیانه اوباش رژیم به کارگران در اراک
کارگران زحمتکشان ، مردم آزادیخواه و مبارز!

در فاصله دو روز گذشته نزدیک به ٣٠٠ کارگر کارخانه های آذرآب و هبکو در شهر اراک به خیابان ها سرازیر شدند و نسبت به وضع موجود و شرایط سخت خود دست به اعتراض زدند و با شعار” زیر باراین همه ستم زندگی کردن دشوار است ” با حضور فعال خود و همگام و همصدا با کارگران و مردم زحمتکش و ناراضی جاده اراک -تهران رامتوقف کردند تا بدین شیوه صدای خود و میلیونها انسان رنج دیده علیه فقرو بی حقوقی و فساد را به گوش همگان برسانند و صدای ندای خود را علیه نظام جمهوری اسلامی ضد کارگری، بلند کنند.

عدم پرداخت ماهها دسترنج نزدیک به سه هزار کارگر آذر آب و هپکو و پاسخ وحشیانه به آنان با گارد ویژه و گاز اشک آور و ضربات باتوم، چیزی نیست که محدود به این کارگران باشد. این وضعیت کم و بیش مشمول میلیونها کارگر در سراسر ایران است. شرایط فلاکتبار اقتصادی و بی حقوقی های سیاسی و اجتماعی که امروز به طبقه کارگر ایران تحمیل شده است بیش از پیش منجر به اعتصابات و مبارزات هر چند پراکنده و اما گسترده کارگران در سراسر ایران شده است. رژیم و کارفرمایان از ترس گسترش این اعتراضات به هر عمل وحشیانه ای متوصل میشوند. 

اعتراضات این دو روزه کارگران کارخانه های آذرآب و هبکو در اراک و دیگر اعتراضات کارگری در گوشه و کنار ایران انعکاسی از مقاومت و فشار و نارضایتی بر حق و عمیقی است در مقابل یورش گسترده اقتصادی که از سوی دولت، کارفرمایان و نظام ضد کارگری جمهوری اسلامی به معیشت و امنیت و کرامت و کار و سفره بی رونق طبقه کارگر ایران اعمال میشود. یورش به کارگرانی است که جامعه‌ ایران و ثروت بی شمار آنرا نه تنها به وجود می آورند، حتی حقوق همین مزدوران که با باتوم و گاز اشکاور به جان کارگران می افتند را نیز از جیب و سفر خالی و کار تاقت فرسایی طبقه شان تامین میکنند، اما خود حتی از گرفتن دستمزد کاری که انجام داده اند نیز محروم گردیدند و مطالبه آنرا با تفنگ و شلاق و باتوم و زندان جواب می دهند.

حزب سوسیالیست انقلابی ضمن محکوم کردن شدید چنین رفتار وحشیانه ای با کارگران، اعلام میکند که این یورش گستاخانه میتواند پیش درآمدی برای یورشهای گسترده تر به کل طبقه کارگر و به کل جامعه باشد. حزب تنها راه مقابله موثر با چنین یورشهای را اتحاد کل طبقه کارگر، شاغل و بیکار، ایجاد تشکلهای کارگری مستقل از دولت، بر افراشتن خواستها و مطالبات رادیکال وعدم توصل به نهادها و جناحهای دولتی، متحزب شدن وناظر کردن سیاست و افق سوسیالیستی بر کل مبارزات طبقه کارگر، توجه بسیارجدی رهبران پیشرو کارگری برای جلب حمایت مراکز مختلف و کل طبقه از هر تک حرکت اعتراضی که در شهر و مراکز کارگری به وقوع میپیوندد، و بلاخره به میدان آمدن جنبشمان برای دفاع از فعالین در بند و اعتصابی ‌هم طبقه ایش، میداند. حزب بر ضرورت رفع کمبودهای تاکنونی جنبشمان و ایجاد یک صف مستقل مبارزاتی و طبقاتی و سوسیالیستی با هدف پایان دادن به زندگی زیر شلاق و زندان و باتوم و سرنیزه جلادانی که حتی تحمل ابتدائی ترین خواست ما را ندارند تاکید میکند و معتقد است که از این مسیر می توان مبارزه جنبشمان به سر آنجام مطلوب خود برسد
.
کارگران زحمتکشان ، مردم مبارز!

همانقدر که فریاد حق خواهی کارگران آذر آب و هپکو، فریاد حق خواهی همه ما کارگران در شهر اراک و در دیگر شهرهای ایران به حساب می آید، نباید به یاد برد که سرکوب و یورش وحشیانه به آنان نیز، تعرض و حمله به همه کارگران در سراسر ایران محصوب خواهد شد. جنایت امروز علیه مطالبات اولیه کارگران در ادامه آن شلاقی است که بر پشت کارگران آق دره فرود آورده شد و امروز با توم بر پشت کارگران در اراک دوباره به صدا در آمده است. مردم آزادیخواه باید بداند که در صورت عدم حمایت از طبقه کارگر ایران و نظاره گر بودن سرکوب کارگران و زندانی و شکنجه آنها به معنی راه باز کردن ناخواسته برای سرکوب و تعرض به مراتب بیشتر جمهوری اسلامی به کل جامعه و به کوچکترین تحرک برای آزادی و امنیت و رفاهشان بازتر خواهد شد.
بیائید همصدا باشیم با همه کارگران کارخانه های آذرآب و هبکو و از خواست و مطالباتشان ،متحدانه دفاع و حمایت و پشتیبانی کنیم و خواهان تحقق فوری خواست های آنها و محاکمه فوری عاملینی شویم که کارگران را مورد حمله وحشیانه خود قرار داده اند.
زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران
مرگ بر جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داران
زنده باد سوسیالیسم
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
29 شهریور سال 1396 خورشیدی

٢٠ سپتامبر ٢٠١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *