تصمیم “شورای امنیت”و تهدید کشورهای جنایتکاررا محکوم میکنیم!

تصمیم “شورای امنیت”و تهدید دولتهای جنایتکاررا محکوم میکنیم!

به دنبال اعلام مخالفت امریکا،”پدرکردها”، و تصمیم مشترک سه كشور”دوست” همیشه سرکوبگر و ضد آزادی، جمهوری اسلامی ایران و ترکیه و عراق، علیه برگزاری رفراندوم برای استقلال کردستان عراق،”شورای امنیت سازمان ملل متحد” نیز شنبه ٢٣ سپتامبر ٢٠١٧ با رفراندم استقلال اقلیم کردستان عراق که قرار است روز دوشنبه ٢٥ سپتامبر برگزار شود، مخالفت کرد. و گویا علل این مخالفت در رابطه با حاکمیت و” یکپارچگی عراق”، “بی‌ثباتی در منطقه”، و کاهش تمرکز جنگ با “دولت اسلامی” میباشد!

دنیای وارونه و دمکراسی های پوچ و به بازی گرفتن سرنوشت جامعه بشری از جانب یک مشت سرمایه دار و کانگستر بین المللی به وضوح در این رفتار “شورای امنیت”میتوان دوباره ترسیم کرد. جنگها و سرکوبگریها و ویران کردن مدارس و کاشانه مردم دردهها کشور، سرکوب مداوم مردم فلسطین و نظارگری این نهاد بی خاصیت و امتیازدادن آشکار به اسرائیل، و یا سکوت مرگبارشان در باره جنایت های دوره صدام حسین علیه شهروندان کرد زبان، سکوتشان در مقابل مزدوران جمهوری اسلامی درعراق و ترور و کشتن مردم در آنجا و بلاخره سکوت عامدانه درمقابل وجود دهها میلیون کودک و زن و سالمند برده سرکوب شده و مورد تجاوز که همین امروز در کشورهای تحت حمایت همین سازمان ملل در جریان هست، و دهها موارد مشابه همگی دال به ریاکاری و دروغگوئی آنها حول ادعای امنیت و آرامش و دمکراسی و حقوق بشرشان است!

این مجمع ضد امنیت جنایتکاران امپریالیستی که خود عامل جنگ و به هم زدن “یکپارچگی” جامعه و کشورها و به هم زدن امنیت منطقه بوده وهستند، و دولتهای عضو آن که عامل مستقم نابودی میلیونها انسان درچند کشور درخاورمیانه است، همراه با دولتهای فاشیست و مذهبی مانند ایران و عراق و ترکیه بسیار رسواترازآن هستند که در مقابل ابتدائی ترین حق شهروندی که متکی است به رای دادن در صندوقها، بدون جنگ و زور، بدون ترور و بمب، دارند در باره آینده سرنوشت خود تصمیم میگیرند، که اگر به درستی به پیش رود می تواند اتفاقا کمک کند به پایان دادن به جنگ و بی ثباتی یکصد ساله اخیر در آن منطقه، به چنین ترفندهای متوسل گردند.

حزب سوسیالیست انقلابی قویا رفتار “شورای امنیت” سازمان ملل وهمچنین تهدیدهای ایران و عراق و ترکیه را محکوم میکند و خواهان مقابله و اعتراض جهانی به سیاستها ی آنها است.
حزب سوسیالیست انقلابی در کنار عدم اعتماد عمیق خود به احزاب حاکم در کردستان عراق، در کنار نگرانی جدی حول معامله کردن بر سر رای مردم کردستان عراق، با این وجود برگزاری رفراندم و رای دادن به ماندن یا جدائی در چهار چوب عراق را حق بدون چون و چرای کلیه شهروندان مقیم کردستان عراق میداند، از اینرو از آن حمایت کرده و خواهد کرد.

حزب سوسیالیست انقلابی مناسبترین و مطمئن ترین شکل حراست از امنیت شهروندان در پروسه رفراندم و بعداز آنرا به منظور خنثی کردن هر شکلی از اقدام احتمالی نظامی کشورهای جنایتکار را متکی شدن مردم کرد زبان به نیروهای سازمانیافته کمونیستی و کارگری و آزادیخواهانه و سازمانیابی فوری توده ای و مسلح متکی به اراده شوراهای منتخب مردمی در شهرها و محلات و در مراکز کارمیداند. ما معتقد هستیم که سرنوشت اجرای رفراندم ، که باید فوری به استقلال منتهی گردد، با دخالت و حضور مداوم و سازمانیافته خود تودهای مبارز و زحمتکش باید تامین و تضمین گردد نه صرفا موکول کردن آن به احزاب ناسونالیست حاکم.

ما طبقه کارگر عراق و کردستان عراق را به حمایت از برگزاری رفراندم بدور از تهدید و نظامی کردن فضا فرا میخوانیم. پایان دادن به این مانع بزرگ تاریخی که همواره به این بهانه هر دو سوی بورژوازی و ناسیونالیسم عرب و کرد، نیرو گرفته اند و موقعیت خود را توجیه کرده اند وبه مطالبه و آزادیها و مبارزات طبقه کارگر جواب سر بالا داده اند و سرکوب نموده اند در نهایت به نفع کل طبقه کارگر و مردم سرکوب شده و رنجدیده عراق و کردستان عراق می دانیم.
حزب سوسیالیست انقلابی از طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران می خواهد سیاستهای دخالتگرانه و قلدرمنشانه و جنایتکارانه جمهوری اسلامی در تحولات عراق، و از جمله برخوردهای تهدید آمیزآ نها را برای مقابله با حق ابتدای انتخاب شهروندان در شرکت و برگزاری رفراندوم در کردستان عراق شدیدا محکوم نمایند و علیه آن به ایستند.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
٢٣ سپتامبر ٢٠١٧
iransocialist2017@gmail.com


Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *