سند مصوب درباره مصافها و اولویتهای حزب سوسیالیست انقلابی ایران

شرایط امروزایران وتحولاتی که بعدازتوافقات بین قدرتهای بزرگ وجمهوری اسلامی تحت عنوان” برجام “به وجود آمده است، جامعه را با مسائل و معضلات وترندهای جدیدی روبرو ساخته است. این رویداد بخش اعظم نیروهای چپ و راست را به مسیراشتباه و خوشباورانه پوپولیستی و راست و به مسیر سیاست انتظار سوق داد. نه آن توافق وبده بستان ونه حتی پایان محاصره اقتصادی وآزادشدن میلیاردها دلاروسرمایه های ضبط شده ایران درغرب، برعکس ادعاهایی که می شد، به روند سرنگونی رژیم کمکی نکرد. بازگشت آن پولها توقعات اقتصادی جامعه را هم بالا نبرد، و در جهت رفع و حل و فصل کوچکترین نیازمندیهای طبقه کارگر ومردم زحمتکش بکارگرفته نشد.

برعکس، نتیجه وماحصل برجام وتوافق حکومت اسلامی با قدرتهای سرمایه داری غرب همچنانکه انتظارمیرفت در راستای تقویت ابزارسرکوب، اعمال سیاستهای ریاضت کشی اقتصادی به مراتب ویرانگرتردرجهت “جذب سرمایه های خارجی” واستثماروتحقیرو بیحقوقی وفقروفلاکت بیشترکارگران وزحمتکشان وتحمیل دستمزدهای به مراتب کمتر، بیکارسازیهای بیشتر و روزافزون، تعقیب و فشار و ارعاب و سرکوب جامعه بوده است .

این تحولات یکبار دیگر به همگان اثبات نمود که هیچ امید و سیاست ومطالبه وآزادی از دریچه جدال و توافق طبقات حاکمه ودولتهای بورژوائی با یکدیگرنه تنها ممکن نخواهد گردید، که اتکا به چنین سیاست ها وامیدها وتحلیل های پوپولیستی جزسیه روزی برای کارگر و جامعه چیز دیگری به ارمغان نیاورده ونخواهدآورد. درپی زدوبند و توافقات چند دولت ارتجاعی باهمدیگر، تئوریهای پوچ “چشم اندازسرنگونی”، “جنبش سرنگونی”، فرا رسیدن “سرنگونی شیرین” و عروج “متحد انه جنبشهای اجتماعی” باد هوا شد چون همگی بر پایه تحلیل های غیر واقعی وپوپولیستی، توهم آمیز و بورژوائی استوار بود.

این روند بررابطه بخش اعظم بورژوازی ایران و جھان واپوزیسیون با جمھوری اسلامی تاثیر گذاشته است. این وضعيت، طبقه کارگروکمونیست ھا را با صف بندیها ومصاف ھای جدیدی روبرو کرده است . بخشی ازنیروهای راست وملی اسلامی دراپوزیسیون نیز که پیشترتحت هرعنوانی مخالف رژیم  یا سرنگونی طلب بودند، امروزمبارزه خود را به درون جناح ھای جمھوری اسلامی منتقل کرده و به  دنبالچه  دعوای این یا آن جناح رژیم تبدیل شده اند. 

بی تردید مبارزه واعتراض دراعماق جامعه وبطورگسترده علیه نظام اسلامی و شرایط تحمیلی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی شکننده در جریان است. با وجودهمه این واقعیت ها، عدم تشکل و اعتراض سازمانیافته مبارزاتی، و به ویژه به دلیل نبوداحزاب پیشرو ورزمنده چپ وکمونیستی درصحنه جدال روزمره علیه سرمایه داری و جمهوری اسلامی باعث گردیده است که این رژیم فاسد وجنایتکارهمچنان به سرکوب و استثماروحاکمیت ننگین خود ادامه دهد. چشم دوختن مجدد برخی از اپوزیسیون، از جمله اپوزیسیون بورژوا- ناسیونالیست ایرانی، آذری و کوردی حول سرکار آمدن ترامپ نیزبه عنوان آنسوئی سکه امید بستن و همراهی و دنباله روی از جناحهای درونی رژیم، جز آسیب و صدمه به امر مبارزه آزادیخواهانه کارگران ومردم زحمتکش و کمک به بقای این رژیم ضد انسانی حاصل دیگری از آن نمی توان در چشم انداز داشت.

در چنین دوره ای وظایف خطیری در مقابل حزب ما، طبقه کارگر و مبارزین راه آزادی و برابری قرار دارد.
کنفرانس موسس حزب به منظور مقابله بااوضاع جدید درمنطقه وایران وتغییرتناسب قوا به نفع جنبش طبقه کارگر، زنان، جوانان و دهها میلیون انسان متنفراز جمهوری اسلامی منشور مصافها واولویتهای زیررا تا مقطع کنگره اول حزب در دستور گذاشته و رهبری منتخب خود را موظف می کند کلیه فعالیت های سیاسی و اجرایی حزب را در این راستا هدایت و رهبری کند:

١-حزب: تبدیل حزب به یک حزب سیاسی بزرگ توده ای ومنضبط درراستای مصوبات کنفرانس موسس. تبدیل حزب به نیروی محرکه اصلی مدعی کسب قدرت سیاسی وآماده سازی فکری ـ عملی و تشکیلاتی حزب برای پاسخگوئی به مسائل دوره جدید. این حزب به اصلی ترین نیروی اپوزیسیون و محرک و پرچمدار سرنگونی کلیت رژیم اسلامی و به یک حزب سیاسی کارگری – توده ای رادیکال و فراگیر، یک حزب ملیتانت و سازمانده باید تبدیل گردد.
٢-حزب ما حزب درگیر شدن درهمه جدالهای سیاسی وطبقاتی درجامعه علیه رژیم وجنبشهای ارتجاعی است: حضورفعال ورادیکال درجدالهای اصلی مبارزه طبقاتی وسیاسی، مبارزه و نقد جنبشهای ملی-اسلامی و ناسیونالیستی، علیه استبداد حاکم و کلیه مظاهر و قوانین اسلامی بودن، علیه اعدام و زندان و سرکوب و مبارزه روزمره، علیه کلیه اجحافات و قلدری وفرهنگ عقب مانده علیه زنان و حقوق جوانان و کودکان، مبارزه علیه اعمال تبعیضات بر حسب ملی، آپارتاید جنسی و غیره یک رکن مهم فعالیت کمونیستی ما خواهد بود. افراشتن پرچم سوسیالیستی روشن ودخالتگر، فراخوان و سازماندهی جامعه به مسیر تغییر تناسب قوا به نفع مبارزات جاری کارگران وتوده های زحمتکش و تسریع روند سرنگونی جمهوری اسلامی اساس فعالیت ما خواهد بود. این حزب بنا به نیازهای فوری وضرورت و مقدرات جنبش بایستی به حزبی جدی و پراتیکال وانقلابی و رزمنده وبه حزب رهبر و سازمانده تبدیل گردد.

٣-جنبش طبقه کارگر:- دخالت فعال ومستمروحضورجدی وواقعی درمبارزات جارى طبقه کارگربرای بهبود زندگی این طبقه وتامین یک سیاست پیگیرکمونیستی. تلاش پیگیروهدفمند برای متحد کردن طبقه ازجمله رهبران پیشرو و کمونیست و کمک به تشدید مبارزه این طبقه علیه بورژوازی. افشای گرایشات راست درون طبقه وعلیه تشکلهای ضدکارگری دولتی و علیه تداوم سرکوب جمهوری اسلامی – تلاش جهت تاثیر گزاری و افزایش توقعات اقتصادی طبقە کارگروتقویت گرایش سوسیالیستی متکی بربرگزاری جنبش مجامع عمومی و شوراها در محل کار و زیست، و کمک به مبارزه متحد کل طبقه علیه اخراج و بیکارسیازیهای جاری.
٤- نقد وافشای مستمر کمونیسم ملی و پوپولیسم : افشاء ونقد سیاستها وعملکرد چپ پوپولیست وبورژوائی و سیاستهایی که تحت عناوین “کمونیزم کارگری” یا کمونیزم ملی و خلقی ، کمونیسم پاسیو و گروه فشاری، و چپی که به دنباله روحوادث و جنبشهای ارتجاعی و جناحهای از رژیم تبدیل میشود، بخشی از روند آگاهگری و دفاع ما از حقایق و جنبش مستقل کارگری-سوسیالیستی و تقویت پرچم رادیکال و بدون توهم به کلیت جمهوری اسلامی و پرچمهای دیگر بورژوائی خواهد بود.
٥-مخاطرات سناریوسیاه:مبارزه باخطرسناریوسیاه وجلوگیری ازسرایت آن به ایران وتدارک ابزارهای مقاومت و مبارزه با آن یکی از عرصه ها و ارکان مهم وهمیشگی فعالیتهای حزبی ما خواهد بود. تدارک و آماده سازی ابزارها و مکانیزم های توده ای وسازمانی مقاومت و مبارزه برعلیه این مخاطره وهمه جریانات ارتجاعی سناریو سیاهی ، تشویق اپوزسیون چپ و مسئول و فراخوان طبقه کارگر و جامعه برای مقابله با این خطراز جمله وظایف عاجل ما خواهد بود .

٦-جنبش زنان، جنبش جوانان:-  تامین پرچم پیگیرکمونیستی درمبارزات جارى آزادی زن و خلاصی فرهنگی. تقویت جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی دردانشگاهها ومراکزآموزشی، بعنوان یکی ازسنگرهای چپ و آزادیخواهی، و عقب راندن ارتجاع از این سنگرها. حزب ما باید زمینه وامکان عروج طیف وسیعتری از نسل  جوان را درمکانیسم رهبری حزبی تضمین کند. حضور کمونیستهای نسل جوانتردرسطوح مختلف رهبری و پستهای کلیدی و ارگانهای حزبی نیاز مبرم حزب و جنبش ما است.
٧-مالی:این حزب به بنیه مالی قوی نیازفوری دارد.، گسترش امکانسازی مالی، اتکا به جامعه و اعضا برای امکان سازی مالی، جاری کردن یک سیاست و موازین بسیار شفاف و قابل حسابرسی در کل حزب اولویت فوری ما است.
٨- امنیت: لازم است همه رفقای رهبری، کادرها و اعضای این حزب با تمام قدرت و هوشیاری نسبت به مراعات اکید مسائل امنیتی عمل نمایند . حزب موظف است امنیت و سلامت حزبی را مطابق با استانداردهای واقعی ( بر مبنای سند ویژه امنیت ) درهمه عرصه های تشکیلاتی اجرایی نماید .

٩- رابطه با احزاب: درراستای تحقق مفاد این سندهمکاری با احزاب وسازمانهای کمونیست،نهادهای کارگری ورادیکال در سطح جهان، منطقه وایران یک ضرورت سیاسی است. هدف و مبنای این رابطه ها کمک به پیشبرد امرمبارزه طبقاتی و کمونیستی دربعد بین المللی ومحلی است. همکاریهای موردی و مشخص ما با اپوزیسیون درایران به معنی سازش سیاسی و اعلام “آتش بس” و پرهیزازنقد علنی سیاستهای انحرافی هیچیک ازآنها نیست.
١٠-رهبری این حزب باید پیشرو، جدی، سیاسی و پاسخگو باشد: رهبری منتخب کنفرانس موسس حزب در قبال امر مبارزه طبقاتی جنبش ما، درقبال تلاش بی وقفه وهمه جانبه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، در قبال تامین یک فضای بازومدرن سیاسی درحزب، درقبال سازمان دادن یک حزب کاملا منضبط وجدی، درقبال تضمین اتحاد حزب حول سیاستها ومصوبات حزب، درقبال تعهدی که به جامعه وحزب می دهد ودرقبال پیشبرد سیاستهای مصوب حزب، از جمله مفاد همین سند اولویتها، چه درظرفیت فردی و چه درظرفیت جمعی پاسخگو و مسئول است.
کنفرانس، رهبری سنتی “حزب باد”، رهبری مادام العمری، رهبری “نظارگرحوادث”، رهبری منفعل، رهبری محفلی و فرقه ای، رهبری “نصیحت کن”، رهبری بی تفاوت به سرنوشت جامعه و مبارزه، رهبری که خود درمیدان عمل انقلابی و صف مقدم فعالیتهای سیاسی وحزبی نباشد را رهبری مناسبی برای این حزب نمی داند. کنفرانس از همه کاندید شدگان درپستهای مرکزی ورهبری سیاسی-اجرائی حزب اکیدا می خواهد نسبت به وظایفشان مسئول و جوابگو باشند و با اعلام تعهد در عمل به آنها به عنوان رهبران قابل اعتماد و دلسوز به مصاف جمهوری اسلامی و بورژوئی بروند.
١١- کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران از رهبری منتخب خود میخواهد طی یک ماه آتی درجهت تحقق سند مصوب “مصافها و اولویتها” و دیگر اسناد مصوب کنفرانس، نقشه عمل و برنامه روشن و دقیق زمانبندی شده وقابل اجرارا تهیه و دردستورکار کل ارگانهای حزبی قرار دهد.
١٢-کنفرانس برضرورت سازماندهی و تقسیم کاروآرایش لازم درکلیه عرصه ها تاکید نموده ودراین زمینه ها اختیارات خود را به رهبری منتخب تنفیذ می نماید تا در جهت تحقق این اهداف به فوریت عمل شود .

کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی طبقه کارگر، رهبران کمونیست و صف آزادیخواهان ایران ومنطقه را به پیوستن به حزب و سهیم شدن درتحقق اهداف فوق فرامیخواند. کنفرانس اعلام میدارد که این حزب کارگران وکمونیستها وهمه فعالین کارگری وسوسیالیست است. این حزب متعلق به همه زنان و جوانان و کسانی است که برای سرنگونی رژیم فاشیست اسلامی و برای دستیابی به آزادی، برابری، رفاه، امنیت و خوشبختی مبارزه میکنند.
به حزب سوسیالیست انقلابی ایران بپیوندید.
کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران
٢٨ مرداد ١٣٩٦
١٩ اوگوست ٢٠١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *