بیرحمانه ترین هجوم مواد مخدر “گل”به جوانان در شهر سنندج

By / 3 سال ago / مقالات / No Comments

شیرین اعتماد

بنظر میرسد سرکوب و زندان و امنیتی کردن هر روزه فضای جامعه سران ریز و درشت جمهوری اسلامی را راضی نگاه نمی دارد. راه های دیگری برای نابود کردن آگاهی، مبارزه و هوشیاری جامعه خصوصا نسل جوان در دستور کار دارند. هرچند این سیاست و پدیده ویرانگر مواد مخدر “برادران قاچاقچی” تازگی ندارد، همه شهرها را تنیده است اما اکنون ابعاد به مراتب وحشتناک تری، بخصوص در شهر سنندج، به خود گرفته است.

اخیرا مواد مخدری به اسم “گل” یکی از مرگبارترین نوع مواد مخدر را وارد سنندج کرده اند. مردم این شهر هوشیار باشند و باید دولت و عاملین وارد کننده این مواد مخدر بسیار خطرناک به نام “گل” را رسواکنیم، واینبار اما درمقابلشان قاطعانه بایستیم. ضروری است در اشکال مختلف اطلاع رسانی شود و نسل جوان را تشویق به دوری از باندهای دولتی و غیر دولتی مواد فروش از جمله عاملین و فروشندگان بسیار بیمار فروشندگان مواد مخدری به اسم “گل” کنیم، که حقیقتا برای از بین بردن نسل جوان گل ما وارد بازار کرده اند.

مواد مخدری که با یک بار بوکردن فرد معتاد میشود وآنقدرقوی است که اگر بدون ماسک از کنار بوته آن عبور کنید دچار توهم میشوید. همین ماده خطرناک براحتی دربین جوانان شهر سنندج توزیع شده وهر روز فراگیرتر میشودکه دلیل اینکار نیز بر همگان آشکار است. علاوه بر بدست آوردن پولهای انبوه از طریق این روش کثیف ضد انسانی، اینکه جوانان مارا به بیراهه بکشانند وبدور ازافکار روشن ومطالعه و تمرکز روی نکات مثبت زندگی دورشان نگاه دارند بخشی از هدف سیاسی دولت و مسئولین است. تا جوانان هرگز به حق وحقوق خود آشنا نگردند وتمامی جوانان مارا اینگونه به ورطه نابودی میکشانند. کاریکه سالهای پیش هم محمدرضا رحیمی استاندارسابق کردستان بیشرمانه انجام داد و اینک میخواهند کاملترش کنند وبسیار وسیع وگسترده این جنایت را وقیحانه  گسترش داده اند.

بیایید بصورت جدی به این موضوع اهمیت داده ونگذاریم یکبار دیگربا جوانان ما که سرمایه های خوب آینده اند اینگونه ظالمانه وموذیانه برخورد شود. با افشاگری وآگاهی دادن هر چه سریعتر مانع شیوع این فریبکاری حاکمان جهل وسرمایه شویم چراکه آنچه در دنیا به حساب میآید وظیفه شناسی است و همه موظف به آنجام چنین وظیفه ی هستیم. وحزب ما، حزب سوسیالیست انقلابی، بنا به وظیفه خود می خواهد در این زمینه نیز اقدام نماید.  جوانان را به دوری از مواد مخدر کشنده ” گل” دعوت میکنیم!، جوانان را به روی آوری به مبارزه انقلابی و اتحاد و پیوستن به حزب سوسیالیست انقلابی دعوت میکنیم تا راه نابودی جمهوری اسلامی به عنوان عامل و بانی مواد مخدر و دیگر بدبختی ها و ستم و نابرابریهای موجود هموارتر کنیم.
منبع: شماره ١٨ نشریه سوسیالیسم امروز
١٥ مهر ١٣٩٦-٧ اکتبر ٢٠٢١٧
 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *