عواملهای بیداری در مقابل دین

By / 3 سال ago / مقالات / No Comments

سهراب کرماشانی
سه عامل مهم که باعث بهبودی وبیداری در مقابل دین میشوند عبارتنداز: میل به حرکت، صداقت درونی و روشنگرایی. اعتراف به بیماری نخستین واژه ایست درجهت فراراز پناه بردن به میل به حرکت وپذیرش آن به عنوان پایه ای برای رسیدن به صداقتگرایی. ازآنجا که بخش زیادی از مردم شریف وآگاه ایران به این مرحله از درک و آگاهی رسیده اند، جای هیچ شک وتردیدی نیست که راه برای حرکت به سوی مقابله با دین هموارتر شده است.
استبدادگران دینی درطول چهاردهه با نشر شعارهای مذهبی و اعمال قوانین و فرهنگ دینی از راه فشار و سرکوب و نیرنگ، اگر چه تعداد قابل توجه ای را قربانی نموده است، اما همزمان آنتی تز خود را نیز در میان اکثریت مردم به جود آورده است. شعارهای مذهبی وناتوانی وناهمخوانی انسان با آن کمک بسیار زیادی به حل این مسئله نموده و باعث بثمر رسیدن یک رفراندوم وهمه پرسی درونی شده است.
خارج شدن ازلایه انکار و پذیرش واقعیتها ما را به صداقت درونی نزدیکتر کرده وبسوی تکامل وبیداری اندیشه سوق میدهد. دین همه چیز را ذاتی میداند همانگونه که رهبران خود را توانمند و پیروانش را ناتوان و مطیع. بطور کاملا وارونه ادعا میشود که حقوق ورزق وروزی ما ازجانب خدا ودرهمان آغاز روزهای تولدمان تعین وتعریف شده است، نه براساس توانایها وخلاقیتها وتلاش واقعی هر روزه خود انسان. بدین ترتیب سران دزد و ظالم دینی حاکم بر کشور که کل ثروت جامعه را برده اند پس یک امر خدا دادی است، قبل از تولد شان این سهم “ناقابل” برایشان تعین شده بوده و ما اکثریت مردم نیز معلوم بوده که باید گرسنه و فقیر و مطیع باشیم و این دروغها و حقه بازیهای دینی را هم بپذیریم!
بنا به حکم دینی سرنوشت آدمها قبل از تولد نوشته شده وقابلیت تغییر ندارد. اما اگرچنین است دیگربهشت وجهنم خیالی برای چیست؟ اگر چنین است پس چه دلیلی بر اعمال وحشیانه قصاص، دست بریدن واعدام وزندان هست؟ یعنی دین دراینجا خودش ثابت میکند که چقدربراساس واقعیتهای موجود دردنیا ودستورات کسل کننده دینی در تناقض است و ناهماهنگی وجوددارد.
حال رسیدن به روشنبینی آنقدر سخت وغیرقابل دسترس نیست. کافیست نگاهی کوچک به دنیایی که درآنیم بیندازیم و جهان اسلام رادرنظربگیریم وکشورهای صنعتی و غیر دینی راهم دریک نگاه کوچک در ترازوی عقل خودبگذاریم، آنوقت خواهیم دید که اختلاف پیشرفت بشرازکجا تابه کجاست و دین چگونه مانعی در راه پیشرفت و تعالی انسانها و جامعه است. یکی دیگرازراههای رسیدن به عقلانیت کنارگذاشتن احساسات کاذب است. این موضوع سبب میشود خودمحوری کاهش ودرهای شنیداری برروی سخنها ودیدگاها بگشاییم وسرانجام راه رابسوی آزادی درون همواروازقیدوبند آنچه که سالها هم خود وهم دیگران را آزرده بودیم به یکباره به نقطه رهایی برسانیم تا بتوانیم در جامعه ای که درآن زندگی میکنیم هم به خودخدمت کنیم هم به دیگران.
تجربه ٣٩ ساله وتحلیلهای هزاران مقاله وکتاب درمورد جمهوری اسلامی دنیا را اشباح و دیگر تفکر و عقل قادر به کشش وتحمل ستم ها وفسادهای پیاپی این حکومت اسلامی نیست. فقط با یک نگاه به فرهنگ قمه زنی وحشیانه، که به کودکان هم رحم نمی کنند نگاهی به اندازید تا ضدیت دین با اساس انسانیت بیشتر متوجه شویم. و به یک دنیا کشتار و مصیبت و فقر و نابودی و درد و رنجی که در سایه حکومت دین به جامعه بزرگ ایران و منطقه تحمیل شده است کافی است نگاهی به اندازیم تا به تناقض پایه ای و هر روزه دین و قوانین شریعت با خوشبختی و آزادی و رفاه جامعه انسانی بیشتر پی ببریم.
بیایید دست به دست هم دهیم ویکباره ویکصدا باحمایت ازحزب سوسیالیست انقلابی ایران با اعتراضات مدنی ونافرمانی واعتصابات کارگری پوزه استعمارگران دینی را به خاک بمالیم.
زنده باد کارگر! زنده باد روشنگری! زنده باد حزب سوسیالیست انقلابی ایران!
منبع: شماره ١٨ نشریه سوسیالیسم امروز
١٥ مهر ١٣٩٦-٧ اکتبر ٢٠٢١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *