نشست شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران

در تاریخ هشتم مهر ١٣٩٦ برابر با اول اکتبر ٢٠١٧ سومین نشست شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی با شرکت اکثریت اعضای آن برگزار شد.
دستورهای این نشست عبارت بودند از: ١- گزارش و ارزیابی از عملکرد حزب در فاصله دو نشست،٢- تبلیغات حزب،٣- مکانیزم های سیاسی-اجتماعی مبارزه و گسترش فعالیت حزب در داخل ٤- اولویتهای کنونی حزب و نقش رهبری و انتظارات از آن ٥- رفراندم در کردستان عراق، پیامدهای آن، سیاست اصولی و مرزبندیهای سوسیالیستی-طبقاتی کدامند؟ ٦ – تصمیم گیری در باره پرچم رسمی حزب ٧- و تصمیم گیری در باره چند موضوع حزبی.
شورائی رهبری حزب ضمن ارزیابی مثبتی از روند پیشرفتهای تا کنونی حزب بر کمبودهای، از جمله به کار نه افتادن انرژی و پتانسل بخش قابل توجه ای از حزب انگشت گذاشت. شورای رهبری حزب همچنین بر ضرورت ایفای نقش موثرتر بخشی از کادرها و دوستداران خود در تشکیلاتهای مخفی حزب در سطح کشور تاکید نمود. در مبحث مکانیزمهای مبارزه سیاسی- اجتماعی، جوانب مختلف گسترش فعالیتهای حزب در داخل کشور مورد بحث قرار گرفت.
در عرصه کار تبلیغی، نشست شورای رهبری بر تمرکز هر چه بیشتر حول سیاستهای مصوب و سوسیالیستی حزب و تبدیل آن به پرچم کارگران و مبارزین و مردم آزادیخواه پای فشرد و آنرا رمز پیشروی حزب سوسیالیست انقلابی و مبارزه کارگری و آزادیخواهی علیه جمهوری اسلامی ارزیابی نمود. نشست شورای رهبری همچنین حول سازمان دادن برخی ابتکارات و ابزارهای تبلیغی جدیدتر و قابل دسترس تر کردن رهبری حزب تبادل نظر کرد.
در باره موضوع مربوط به رفراندوم و استقلال کردستان عراق، شورای رهبری حزب ضمن تائید مواضع رسمی و اصولی وسوسیالیستی تاکنونی حزب ، که در سه شماره نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شده است، از پاره ای برخورد و سیاست های ناسیونالیستی در پوشش چپ و کمونیزم از جانب برخی نیروهای چپ ایرانی و همچنین برخی تبلیغات و هیاهوی مضر وعقب مانده ناسیونالیستی از جانب نیروهای ناسیونالیستی و بخشی از جامعه در این پروسه نقد جدی داشت. در این زمینه رهبری حزب بر ضرورت شکل گیری آلترناتیو و راه حل سوسیالیستی و مترقی و بدون اتکا به رهبری احزاب حاکم در کردستان عراق، و با پرهیز از هر شکلی از تبلیغات مسموم ناسیونالیستی از جانب توده مردم زحمتکش، و تلاش متحدانه در جهت به سر آنجام رساندن پروسه استقلال به نفع توده های کارگر و زحمتکش و ‌قطب سکولار و چپ جامعه، و ضرورت فوری همبستگی توده های زحمتکش در کشورهای منطقه علیه سیاستها و تهدیدهای دولتهای سرکوبگر”خودی” بیش از پیش تاکید نمود.
نشست شورای رهبری حزب در بخش دیگری از مباحث خود، ضمن پاره ای تصمیم گیری حزبی، طرح پرچم رسمی حزب را نیز با اتفاق آرا حاضرین در نشست تصویب کرد. بدین ترتیب پرچمی که آرم حزب در وسط آن قرار گرفته است، به عنوان پرچم حزب سوسیالیست انقلابی ایران، همراه با اطلاعیه پایانی نشست سوم شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران
١٤ مهر ١٣٩٦
٦ اکتبر ٢٠١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *