شماره 22 نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

برای دریافت شماره 22 نشریه سوسیالیسم امروز به لینک ذیل بروید

socialism imroz22 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *