اسلام وتسلیم نقطه مقابل آزادیند (قرآن رابازبان مادری بخوانیم) سهراب کرماشانی

سهراب کرماشانی

قابل توجه خوانندگان محترم سوره بقره از”سوره های مدنی” است ومثلا درزمانی نوشته شده که محمد در مدینه بوده وآنچنان نفوذ وقدرت نداشتند و به قول خودشان سوره های مدنی مقداری ملایم ومردمی تر نوشته شده است!!!
آیه ٢٠: “که برق روشنی چشمهایشان ببرد آنها هروقت روشنی ببینند در آن روشنی قدم برداشته و هر وقت تاریک شد حیرت زده می ایستند واگر خداخواست گوش آنها راببانک رعد کر و چشم آنانرا بتابش برق کور میسا خت که خداوند بر همه چیز قادراست “.

این آیه همانند آیه قبلی تهدیدو ترس را به دنبال دارد و از ابزارهایی استفاده کرده که در طبیعت موجودوتا آنزمان کسی نمیدانست رعدو برق بر اثر برخورد دو ابر یا دوجبهه هوا به وجود میآید وهمه فکر میکردندکه کسی دارد اینها را اداره میکند واداره کننده آن برهمه چیز قادر و تواناست واین خود یکی از مهمترین موانع پیشرفت مسلمانان امروز است.

آیه٢١: “ای مردم خدایی را پرستید که آفریننده شماست وآنانکه پیش ازشما بودند باشد که به طاعت ومعرفت او پارسا و منزه است”…
دقیقا مردم همین کارراکرده اند ولی آیا شما خدای آنها را قبول دارید؟پس چرا دینشان را نمی پذیرید؟ شماها در دین خود درمانده اید، اسلام وقرآن به بیشتر از ده مذهب رسمی وغیررسمی تبدیل شده. آیات قرآن اگرشفاف وبدون تناقض میشد دیگرجدایی و نفاق مذاهب اصلا نبود. پس شما خود بزرگترین منافق دنیاهستید. در آخرآیه هم آمده که” پارسا ومنزه” شوید، ملت شریف ایران هزاران سال است که هم پارساست وهم منزه و پاک اندیش. ولی آیا شما گذاشتید که ما پارسا بمانیم وآیین خود همانا که “زرتشت پاک” است حفظ کنیم؟

آیه ٢٢ : “آن خدایی که برای شما زمین را گسترده و آسمانرا برافراشت وازآسمان آبی فرو بارید که بیرون آورد بسبب آن آب میوه های گوناگون تا روزی شما گردد پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید درصورتیکه میدانید خدا بی ماننداست”…
نویسنده دراینجا واقعا نمیدانسته که ابتدا آسمان وکهکشانها آفریده شده اند وپس ازآنست که زمین از خورشید جدا شده و محور آن میگرد.دوما گسترده بودن به معنای وسیع وپهن بودن زمین است وما مطمعنیم که زمین نه گرداست ونه بیضی، حتی دراینجا اشاره ایی کوچک به ابتدایی ترین علوم هواشنا سی وعلم زراعت وباغبانی نداشته که حداقل بتواند آنچه که امروزکارشناسان و متخصصین امر به آن واقفند تثبیت نماید. کلی گویی های آیات تا به حال گمراه کننده و گنگ بوده.

آیه٢٣: ” واگرشمارا شکی است درقرآنی که ما بر محمد بنده خود فرستادیم پس بیاورید یک سوره به مثل آن وبخوانید گواهان خود را واز بزرگان وفصحا هر که را کمک خواهید بجز خدا اگر راست میگویید”…
درآیات ١و٢سوره بقره جای هیچ گمانی نیست که این کتاب سر تاسر دروغ ونیرنگ است وبه آن نمی پردازیم. سوره ایی که با کلمات گنگ ورمزوراز از قبیل الف ولام ومیم شروع میکند تردید را بوجود آورده و دیگر نیازی به اثبات موضوع نیست درمورد اینکه ما سوره ایی بمانند قرآن بیاوریم واقعا ما نمیتوانیم چونکه ما راستگوییم وصداقت پیشه. چگونه ما میتوانیم حقایق را تحریف کنیم…

آیه٢٤: ” واگراین کاررا نکردید و هرگز نتوانید کرد پس طعن به قرآن مزنید وبترسید ازآتشی که هیزمش مردم بدکاروسنگهای خارا ست که مهیا شده برای کافران از قهر الهی”…
چرا ماطعنه بزنیم ماواقعیتی را نوشتیم که خود گفته اید. آیااین طعنه است وچرا بترسیم ازجهان آخرت که همه اش سرتاسر نیرنگ و فریب است. مردم آگاه وصداقت پیشه هیچگاه از زندگی کردن دراین دنیا ترسی نداشته وندارند وخوب هم میدانند که جهان آخرت ساخته وپرداخته توهم شماهاست . درپایان لازم به ذکراست که خود تاریخ هم گواهی میدهد که این کتاب توسط “عثمان” جمع آوری شده وزمان زمامداری محمد این کتاب نشر پیدا نکرده وبیشتر آن درون تفکراصحاب محمد بودو اندک نسخه هایی را بروی پوست حیوانات بدون دباغی شده نوشته وپس از مرگ محمد بیشتراز هشتاد درصد از نسخ یا آتش گرفت ویا ازبین رفت…
ادامه دارد…

زنده بادکارگر
نابوباد جمهوری توهم
زنده و پیروز بادحزب سوسیالیست انقلابی ایران

منبع: شماره ٢٢ نشریه سوسیالیسم امروز
٤ نوامبر ٢٠١٧
١٣ آبان ١٣٩٦

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *