اسلام وتسلیم نقطه مقابل آزادیند (قرآن را با زبان مادری بخوانیم)

سهراب کرماشانی

سوره بقره آیه ۲۵: ” ومژده ای پیغمبرکسانی را که ایمان آورده اند و نیکوکار شدند بیقین آنها راست باغها یی که جاریست درآنها نهرها ی وچون روزی دهند آنهارا از میوه های بهشت گویند این مانند میوه هاییست که داد ند ما را پیش ازاین درد نیاور میوه وخوردنی برآنان بیاورند بیکدیگرماننداست وایشانرادر بهشت جفتهای پاک وپاکیزه است ودرآن بهشت همیشه جاویدخواهندزیست…”

بشارت ومژده دادن توجیه وبهانه ایست درراستای به استثمار درآوردن انسانها، انسانهایی که ابتداایمان بیاورند وسپس نیکوکارخواهند شد. یعنی در عالم هستی آنانکه ایمان به قرآن واسلام ندارند نمیتوانند نیکوکارباشند. بشارت دهنده آنقدر پست وفرومایه است که هرفرد را وعده جفتهای پاک وپاکیزه وعمری جاودان خواهدداد!!!

آیه۲۶: “…بدرستی که خدا را شرم وملاحظه نیست دراینکه مثل زند به پشه و بزرگترازآن پس هر مثل که آردآنهایی که بخدا ایمان آورده اند میدانند که آن مثل حق است واز جانب پروردگارایشان آمده واما آن کسانی که کافرشدند میگو یند چه مقصودخداست از مثل بلی گمراه میکند به آن مثل بسیاری را هدایت میکند بسیاری را وگمراه نمیکند به آن مگر فاسقان را.”  

اگر نویسنده آنقدر عالم بود  میتوانست به اتم اشاره داشته باشد تا پشه و به بزرگتر ازپشه درعالم هستی اشاره نشده و این خود بیانگر اوج نا آگاهی ونادانی نگارنده است. ومثال آنچه که اوخودمیداند ایمان آورندگان به دین راکدام گمراه کند و کی را هدایت نشان دهنده ضعف نیروی برتر نسبت به بخشندگی و تبعیض اوست.

آیه۲۷: “…کسانی که میشکنند عهد خدا را پس از آنکه محکم بستند و می برند آنچه راکه خدا امربه پیوندآن کرده است درزمین و میان اهل آن فساد میکنند به حقیقت زیانکارآنها هستند…”

کدامین شکستن عهد و پیمان این قراردرشما خود از روزاول قبل از تولد من شکستید، و خود نیروی برتر شما ازهمان ازل قبل از خلقت میدانست که من انسان کافر باشم ویااینکه بنده تو؟! ایمان نداشتن به این کتاب نه جرم ونه جنایت است ونه ضررو زیانی به انسان میزند،جاده یکطرفه را بایدبست.

آیه۲۸: “…چگونه کافر میشوید بخدا وحال آنکه مرده بودید و زنده کرد شما را و دگر باربمیراند و باز زنده کند و عاقبت به سوی او بازخواهید گشت.

زنجیره وفرایند مرگ وزیست به صورت مکرر وزندگی همراه با درد واسارت چه رنگ وبویی ازشرافت واشرف بودن انسان دارد، در حالیکه میگویید ما خود کافرو مومن کنیم،سپس باتاسف ونوعی التماس همراه با ترس وتهدیددعوت به باز گشت بسوی خود میکنید.

آیه۲۹: “..اوست خدایی که خلق کرد برای شما همه موجودات که در روی زمین است پس ازآن نظرگماشت بخلقت آسمان وهفت آسمان رابرفراز یکدیگربر افراشت و او به هرچیزوهمه نظام آفرینش داناست…”

آیات ۲۲و۲۹سرشارازجهالت ونادانی نویسنده است وهیچ شناختی به علم فیزیکی خلقت جهان هستی وکهکشانها ندارد. اعتراف و اقرار بی قید وشرط جهل و نادانی درکتابی که خودرا منجی بشریت میداند گواه بر پوچ وبی اساس بودن نوشته هایش است.

چگونه میشود امروزه کسی باور به کتابی داشته باشد که زمین را مسطح بداندآسمان و  هفت طبقه آنراسقفهای پیاپی همراه با پشت بام و زیرزمین را پارکینگ.این تفکر یادآورسالهای کودکی من و امثال من است که در اعماق تخیل پردازیها یمان میگنجید وجهان هستی را شبیه یک آپارتمان میدیدیم!

حال مهمترین نکته این آیه این است که میگوید اوست خدایی که خلق کرد برای شما همه موجودات که درروی زمین است. پس ازآن نظر گماشت بخلقت آسمان و هفت آسمان برفراز یکدیگر. هم اکنون یادی بکنیم از شهیر نامی جهان شکسپیر که میگوید زندگی همانند رومانی است که یک مست آنرا بنویسد و یک دیوانه آنرا بخواند.

مگر میشود فرایند بوجود آمدن بینگ بنگ وپس ازآن تکامل کهکشکانها که امروزه هم ادامه دارد وسال هاست که دانشمندان واساتید آن را کشف کرده اند زیر سوال برد.امیدوارم روز آن رسیده باشد که فرزندان شجاع وآگاه ایران قبل ازاینکه اسیر توهم مذهب شوند با درایت و پذیرفتن مسئولیت قرآن را موشکافانه بازبان مادری بخوانند تا متوجه فریب کاریهای مزدوران واستعمارگران دینی شوند…ادامه دارد
زنده باد کارگر

نابودباد جمهوری دینی

زنده بادحزب سوسیالیست انقلابی ایران.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *