پیام تسلیت حزب سوسیالیست انقلابی به رفیق ابراهیم باتمانی

در کمال تاسف باخبر شدیم که آقای حاتم باتمانی، پدر رفیق ابراهیم باتمانی عضو رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران ، دیروز صبح در گذشتند.

درگذشت بستگان بی تردید برای همه سنگین و اندوهگین است، اما برای نسلی از مبارزین انقلابی و کسانی که علیرغم میل خود و به دلیل وجود یک نظام جانی حاکم بر کشور، حتی در هنگام مرگ عزیزان چون پدر و مادر و دیگر بستگان امکان در کنار بودنشان را ندارند، به مراتب اندوهگین تر و سنگین تر است.

آقای حاتم باتمانی از زمره پدرانی بوده اند که علاوه بر رابطه و نقش پدری خود با فرزندان و اعضای خانواده اش، همزمان الگوی مقاومت و مبارزه و انسانیت و عدالت طلبی نیز بود برای آنها و کلیه کسانی که از دور و نزدیک او را میشناختند. از دوره مبارزه با زورگوئیهای فئودالها و استبداد شاهنشاهی تا کل پروسه ٣٩ ساله حاکمیت ننگین رژیم سیاه اسلامی، همه شاهد استقامت، تسلیم ناپذیری، و مبارزه جوی علیه سرکوبگران و مستبدین و خصوصیات عدالت طلبانه آقای حاتم باتمانی بوده اند. او همواره حامی گرم مبارزه انقلابی و سوسیالیستی فرزند خود، رفیق ابراهیم باتمانی، در میدان مبارزه انقلابی علیه رژیم فاشیست اسلامی و سرمایه داران وعلیه ارتجاع مذهبی نیز بوده است.

آقای حاتم باتمانی متاسفانه درگذشت، اما یاد زندگی افتخار آمیز و تلاشهای انسانی او همچنان گرامی و زنده باقی خواهد ماند.

از جانب شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی وقوع این رویداد ناگوار و درگذشت اندوهگین پدرعزیزمان آقای حاتم باتمانی را به همسنگر مبارز و کمونیست دیرینه خود در رهبری حزب، رفیق ابراهیم باتمانی، به بستگان و خانواده محترم شان تسلیت گفته و برای کلیه بازماندگان آن عزیز از دست رفته آرزوی صبر و سلامتی دارم.
یاد عزیز آقای حاتم باتمانی گرامی باد!
با احترام!

سلام زیجی
دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران
iransocialist2017@gmail.com
http://www.simroz.org/index/
٢٨ آبان ١٣٩٦
١٩ نوامبر ٢٠١٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *