بار دیگر شادی ها را جشن بگیریم ..

همزمان با دستگیری محمود صالحی چهره درخشان و محبوب طبقه کارگرو مردمان محروم جامعه ، فعالین و مبارزین جنبش کارگری و کمونیستی ایران در داخل و خارج کشور ، فارغ از هر درجە دوری و نزدیکی سازمانی و تشکیلاتی، در اعتراض به زندانی کردن و شرایط جسمی خطرناک محمود صالحی و برای آزادی فوری ایشان دست به کار شدند و اقدامات لازم را در دستور کار گذاشتند. فعالیت برای آزادی محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری و سیاسی دربند، ابعاد فراکشوری به خود گرفت و نهادهای بین المللی کارگری و انساندوست در تقابل با دستگیری ایشان و در ضدیت با سیاست سرکوب و زندانی نمودن فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی در ایران ، اقدام به ابراز نارضایتی و محکومیت استبداد مذهبی حاکم بر ایران نمودند. اقدامات صورت گرفتە و کمپین های حمایتی از ایشان و دیگر زندانیان دربند نشان داد کە محمود صالحی تنها نیست ، بلکە ایشان یکی از شاخەهای تنومند درخت جنبش کارگری و انساندوستانه ایران است کە استبداد مذهبی حاکم بر این کشور را به وحشت انداختە است.

به همین مناسبت در روز پنجشنبه دوم آذرماه، موجی از شادی و خوشحالی توام با موفقیت در میان فعالین کارگری و مبارز در داخل و خارج کشور به را افتاد. نهادهای کارگری داخل کشور از جمله “اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، انجمن صنفی کارگران برق فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، کمپین برای آزادی کارگران زندانی و همچنین جمعی از فعالین کارگری در داخل و خارج کشور طی انتشار پیام هایی جداگانه، آزادی این فعال کارگری را به خانواده و همه کارگران ایران شادباش گفتند.

محمود صالحی پس از 27روز حبس بدنبال تبدیل محکومیت یک سال زندانش به پرداخت 3 میلیون تومان وجه نقد، از زندان سقز آزاد شد. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *