اطلاعیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره تجمعات اعتراضی امروز در ایران

امروز، هشتم دی ١٣٩٦، برابر با ٢٨ دسامبر ٢٠١٧، اعتراضات گسترده ای در چند شهر از جمله در اصفهان، نیشاپور،بیرجند، کاشمر و… علیه گرانی و فقر صورت گرفت. این اعتراضات خیابانی از جانب نیروهای مسلح سرکوبگر رژیم اسلامی در اصفهان با خشونت و سرکوب و تیر اندازی هوائی روبرو گردید و تعدادی را نیز بازداشت و مجروح کرده اند. حزب سوسیالیست انقلابی ایران از اعتراض جامعه علیه فقر و گرانی، علیه تبعیض و سرکوب، و مبارزه برای سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی با تمام قدرت حمایت می کند، و خود بخش تفکیک ناپذیری از این تلاش و مبارزه حق طلبانه است.

اعتراضات امروز شهروندان علیه گرانی و فساد، بخشی از خشم و انزجار و اعتراض بسیارعمیقتر اجتماعی است علیه جمهوری اسلامی. مبارزه ی بی وقفه که مدتها است در جستجوئی راه و آلترناتیوی معتبر و قابل اتکایی است برای به میدان آمدن و پایان دادن به حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی ایران. اما متاسفانه به دلیل عدم وجود چنین آلترناتیوی در این همه سال، این مبارزات یا با شکست مواجه شده است یا به بیراهه برده شده اند. بخشهای از خود رژیم ، یا جنبشهای ارتجاعی ملی و اسلامی دیگر توانسته اند باطرح شعارها و مطالبات خود و تبدیل آن به شعار و مطالبه معترضین مانع به سر آنجام رسیدن صف مستقل مبارزات انقلابی کارگران و مردم زحمتکشی شده اند که در سایه جمهوری اسلامی در این ٣٩ سال سخت ترین و پر مشتقت ترین زندگی را تجربه کرده اند. حزب ما تشکیل شده است که در کنار صف دها میلیونی کارگران و زنان و جوانان معترض و آگاه به این واقعیتها اجازه ندهیم مبارزات جامعه را بیش از این سرکوب و یا به مسیر نادرست هدایت کنند. صف سوسیالیستی ما همچنین اجازه نمیدهد که چپ پوپولیست و خرده بورژوائی فریز شده در سال ٥٧ دوباره به “اتحاد مردم” فکر کنند و جامعه را به دنبالچه صف بورژواها و خرده بورژواها سوق بدهند، و با تبلیغات مسموم پوپولیستی مانع شکل گرفتن صف مستقل سوسیالیستی و آزادیخواهانه و انقلابی شوند.
نباید اجازه داد بیش از این مطالبات بر حق طبقه کارگر واکثریت جامعه را به بازیچه یک مشت جریانات دولتی و غیر دولتی عقب مانده و ضد آزادی و برابری و رهائی واقعی تبدیل کنند. اولین گام رسیدن به این هدف پرهیز ازطرح مطالبات و شعار و اهدافی است که شناخته شده اند و به صف آزادیخوان سرکوب شده دست مذهب و ناسیونالیسم و سرمایه داران در این چهار دهه تعلق ندارند! هر شعار و اعتراضی چون علیه فلان مسئول رژیم یا دولت است به هیچ وجه قابل حـمایت و مترقی نیست!
در اعترضات امروز نیز، ضمن اعتراض توده ای برحق علیه گرانی و فساد و دیکتاتوری، در مواردی همزمان شاهد تکرار همان سیاست و شعارهای بودیم که ٣٩ سال است بر علیه خود شهروندان آزادیخواه و برابری طلب و مردمی که علیه فقر و گرانی و سرکوب و مذهب و فاشیسم حكومت اسلامی به میدان میایند نتیجه داده است! باید اکیدا از تکرار آنها پرهیز نمود! و صف خود را از این دسته از “مردم” و جنبشهای غێر مترقی، فورا جدا نموده و به شکل دادن به صف مستقل و مبارزه رادیکال و آزادیخواهانه خود ادامه داد. شعارهای امروز، مانند “…اعدام باید گردد”، “الله و اکبر”، جانم فدایت ایران”، و یا مرگ گفتن به فردی در حاکمیت وسکوت در مقابل سران جناح دیگری از رژیم از جمله روشهای است که نه تنها جامعه تشنه آزادی و برابری و معترضین به گرانی و فساد و حاکمیت سیاه اسلامی را به مسیر درست هدایت نمیکند که دقیقا به نفع همین رژیم، شاخه ای از آن، یا جریانات فاشیست ناسیونالیست- ایرانی گری و مذهبی در داخل و خارج کشور تمام خواهد گردید.
حزب سوسیالیست انقلابی این نوع شعارها و سیاستها را نه تنها حمـایت نمی کند که کاملا علیه آن بوده و آن را متعلق به طىقه کارگر و زنان و جوانان پیشرو و متمدن نمیداند. حزب سوسیالیست انقلابی، طبقه کارگر ایران، همه آزادیخواهان و معترضین به گرانی و فساد و اعدام و زندان و سرکوب را به پیوستن به سیاستهای رادیکال و سوسیالیستی، به صف واحد طبقاتی و آزادیخواهانه و به اقدام سازماندهی شده تحت پرچم و شعارهای آزادیخواهانه و سوسیالیستی حزب سوسیالیست انقلابی، و شکل دادن به مبارزه قهر آمیز و انقلابی علیه همه جناحهای رژیم فاسد اسلامی و سرمایه داران فرامیخواند.
ما خوهان آزادی فوری کلیه دستگیر شدگان اعتراضات امروز و محاکمه علنی عاملین تیراندازی و سرکوب معترضین هستیم.
آزادی، برابری، رفا، امنیت
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد سوسیالیسم
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
‌‌٨ دی ١٣٩٦
٢٨ سپتامبر ٢٠١٧
iransocialist2017@gmail.com
http://www.simroz.org/index/

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *