گفتگو با رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران

گفتگو با رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران
در باره اعتراضات جاری در ایران

زمان یکشنبه: دهم دی ١٣٩٦ برابر با٣١ دسامبر 2017
ساعت ١٥( ١٧،٣٠ به وقت ایران)
مکان: بطور زنده ازطریق شبکه فیس بوک ” salam zijji “
با حضور رفقا سلام زیجی و ابراهیم باتمانی

دبیرخانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmial.com
٣٠ دسامبر٢٠١٧
٩ دی ١٣٩٦

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *