گفتگوئی رادیو همراه با سلام زیجی در باره علل جدائی از حزب حکمتیست و پروژه ایجاد حزب سیاسی جدید…!

گفتگوئی رادیو همراه با سلام زیجی در باره علل جدائی از حزب حکمتیست و پروژه ایجاد حزب سیاسی جدید…! 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *