شرکت فعالین حزب سوسیالیست انقلابی ایران در اکسیون اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در شهر هالمستاد سوئد

روز جمعه ٢٩ دی-١٣٩٦(١٩-١-٢٠١٨) اکسیون اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و در دفاع از مبازات آزادیخواهانه در ایران در شهر هالمستاد در جنوب کشور سوئد و درمقابل شهرداری آن شهر برگزار گردید. در این اکسون فعالین حزب سوسیالیست انقلابی با در دست داشتن شعارهای مانند زنده باد آزادی، زنده باد برابری، زنده باد سوسیالیسم و مرگ بر جمهوری اسلامی شرکت داشتند.
حزب سوسیالیست انقلابی بر تداوم مبارزه متکی به سیاست و صف مستقل طبقاتی و آزادیخواهانه کارگران و زنان و جوانان انقلابی تا سرنگونی کلیت رژیم اسلامی پای میفشارد.

نه قومی نه اسلامی، نه شاه نه شیخ!

زنده باد آزادی، برابری، رفا، امنیت

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *