یورش جنایتکارانه دولت ترکیه به کانتون عفرین محکوم است!


یورش نیروهای دولت فاشیست ترکیه به کانتون عفرین با “چراغ سبز روسیه” وابراز”نگرانی امریکا”، روز پنجشنبه١٨-١-٢٠١٨ با توپ وخمپاره باران شروع شد و روزهای شنبه و یکشنبه با شدیدترین بمباران هوای و آتش توپخانه و لشکرکشی به اوج خود رسیده است. این اقدام جنایتکارانه تاکنون دها کشته و زخمی بر جای گذاشته است که بیشتر آنها مردم بیدفاع و غیر مسلح شهروندان کانتون عفرین هستند.
آنچه که امروزاجازه داده است تا دولت فاشیست ترکیه به توجیهات دروغین “امنیتی- مرزی” خود پوشش “قانونی” بدهد، وجود تناسب قوای جدید و مساعدتر برای پیشبرد همان اهداف شوم فاشیستی دوره نبرد در کوبانی و همکاری دولت ترکیه با داعش است. تناسب قوای که اکنون به زیان مبارزین دوره نبرد با داعش در کردستان سوریه و روند آزادیخواهانه و به نفع ارتجاع و دولتهای درگیر در منطقه، از جمله دولت فاشیست ترکیه تمام گردیده است.
رهبری محدودنگر ناسیونالیستی حاکم در کردستان سوریه نتوانست روند مبارزاتی و آزادیخواهانه ای که با “کوبانی” تداعی گردید و با شکست دادن قهرمانانه به یکی از وحشی ترین نیروهای سیاه اسلامی، داعش، محبوب و مورد حمایت ‌قطب چپ و جهان متمدن قرار گرفت، رهبری نمایند، و این چهر و محبوبیت و موقعیت مساعد را درمنطقه و جهان محفوظ نگاهدارند و به سر آنجام بهتری برسانند. با به میان کشاندن طرح مخرب “فدرالی دمکراتیک”(  کنفدراسیون شمال سوریه) تا کشاندن آن تاریخ سفید و پر افتخار مبارزاتی پیشین به زیر سایه سیاه ارتش امریکا و قرار گرفتن در میان جنگ نیابتی روسیه و امریکا و متحدین جنایتکار آنها که، درکشتار وسیع و ویران کردن جامعه سوریه نقش جنایتکارانه ایفاه کرده اند، سیاستی را در پیش گرفتند که آشکارا به زیان آن روند و مبارزه آزادیخواهانه تمام شده است. یورش کنونی دولت فاشیست ترکیه بر بستر این تناسب قوای جدید شروع شده است. دولت اردوغان اکنون در مقابل چشم جهانیان و امریکای “هم پیمان” قلدری میکند، مردم مقیم کشور دیگری را کشتار میکند، از مرزعبور میکند و آشکارا در کشور دیگری دارد دخالت مینماید، اما نه جهان مانند سابق به حمایت از “روژاوا” بر خواهد خواست و نه امریکای “هم پیمان”حاضر به دفاع جدی از” پ ی د” و”نیروهای سوریه دمکراتیک ” تحت حمایت خود میباشد.
حزب سوسیالیست انقلابی ضمن پای فشاری بر پرهیز کردن شهروندان و نیروهای درگیر در عفرین و منطقه از همکاری رسمی و نظامی با نیروهای امپریالیستی و دولتهای درگیر در منطقه، و تاکید بر تامین منفعت مستقل شهروندان و تبدیل نکردن آنها به نیروی برای پیشبرد جدال و معامله فیمابین امریکا و روسیه و همپیمانان آنها، یورش وحشیانه دولت و ارتش فاشیست ترکیه را قویا محکوم میکند.
حزب سوسیالیست انقلابی از همه نیروهای سوسیالیست و مترقی و افکار عمومی میخواهد در کنار رسوا کردن نقش و طرحهای مخرب امریکا و روسیه و دولتهای هم پیمانشان علیه شهروندان منطقه، از جمله کانتون عفرین، به مقابله با دولت ترکیه برخیزند. باید مانع تداوم یورش وحشیانه مشترک ارتش ترکیه و دیگر شاخه های مرتجع اپوزسیون سوریه به کانتون عفرین و کشتار شهروندان شد.
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
١ بهمن ١٣٩٦
٢١-ژانویه ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *