گفتگو با رفیق سلام زیجی دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران در باره اعتراضات اخیر، درسها و تجربه های آن ، و چشم آنداز مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

گفتگو با رفیق سلام زیجی دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران در باره اعتراضات اخیر، درسها و تجربه های آن ، و چشم آنداز مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی

 

گفتگو با رفیق سلام زیجی دبیر شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران در باره اعتراضات اخیر، درسها و تجربه های آن ، و چشم آنداز مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی2018-01-22

Opslået af Naser Zijji på 23. januar 2018

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *