یورش گسترده گارد ویژه و نیروهای انتظامی برای سرکوب کارگران اعتصابی بخش کشاورزی شرکت نیشکر هفت تپه را بشدت محکوم میکنیم !

صبح امروز یکشنبه ١٥ بهمن در پنجمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از ساعات اولیه صبح نیروهای گارد ویژه با همکاری نیروهای انتظامی دولت سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی در سطح گسترده ای اقدام به محاصره کارخانه شرکت نیشکر هقت تپه کرده اند و کلیه دربهای کارخانه را به کنترل خود در آورده اند وکارگران بخش کشاورزی را که قصد ورود به کارخانه و پیوستن به همکاران اعتصابی خود را داشته اند مورد حملات وحشیانه قرار داده و تا این لحظه ٢٣ نفر از کارگران را که در میانشان اسماعیل بخشی و کرامت پام از نمایندگان کارگران به چشم میخورد با دست بند و پایبند از پاسگاه هفت تپه به دادگستری شوش حرکت داده اند. بسیاری از کارگران هم برای جلوگیری از بازداشت ، خود را به کانالهای آب زده اند. لازم به ذکر است که مافیای قدرت و مزدوران فاسدش از جمله حکومت خود خوانده ” اسد بیگی ” در حال برقراری حکومت نظامی در شرکت و برای وادار کردن هزاران کارگر رنجدیده و زحمتکش شرکت هفت تپه به کار با شکم گرسنه هستند .
موتورسواران گارد ویژه برای ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران بخش کشاورزی با موتورهایشان در مزارع نیشکر جولان میدهند و با مشاهده کارگرانی که با موتور به سر کار می آیند آنان را مورد حمله قرار داده و در داخل مزارع تعقیب میکنند.
استفاده از نیروی سرکوب برای وادار کردن کارگران نیشکر هفت تپه به کار با شکم گرسنه یک جنایت بزرگ است که باید دولت روحانی و همه مقامات ریز و درشت حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی ، مسئولین شهر شوش، شخص اسد بیگی و دیگر مسئولین شرکت نیشکر هفت تپه پاسخگوی آن باشند.

حزب سوسیالیست انقلابی یورش وحشیانه نیروهای گارد ویژه و انتظامی به کارگران اعتصابی شرکت نیشکر هفت تپه را قویا محکوم میکند و اعلام میدارد توسل به چنین اقدامات سبعانه ای نه تنها خللی در عزم و اراده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و کارگران ایران در مبارزه برای دستیابی به حقوق انسانی ایجاد نخواهد کرد بلکه کارگران را بیشتر از هر زمانی  برای مبارزه علیه حکومت ضد کارگری جمهوری اسلامیت متحدتر خواهد کرد.

ما از همه جریانهای مترقی و سوسیالیست و آزادیخواه میخواهیم در مقابل این جنایت جمهوری اسلامی و نیروهای سرکوبگرش فریاد اعتراض خود را بلند کنند و همجنین طبقه کارگر ایران  و انسانهای آزادیخواه را برای حمایت از کارگران هفت تپه فرا میخوانیم و خواهان آزادی فوری بازداشت شدگان هستیم .

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
١٥بهمن ١٣٩٦
٤ فوریه ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *