گفتگو با جعفر عظیم زاده

جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگو با سایت اتحاد، مردم و کارگران شوش و دزفول را به حمایت از کارگران نیشکر هفت تپه فراخواند:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *