نشست شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران برگزار گردید

در تاریخ ٢٧ بهمن سال ١٣٩٦ برابر با ١٦ ماه فوریه سال ٢٠١٨ نشست شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی با حضور اکثریت اعضای آن و شرکت چند نفر از کادرها و اعضای حزب برگزار گردید.
دستورهای این نشست عبارت بودند از:
١-گزارش و ارزیابی از عملکرد حزب در فاصله دو نشست شورای رهبری ٢- بررسی مهمترین تحولات اوضاع سیاسی ایران بعداز اعتراضات هفتم دیماه ،٣- حمله نظامی دولت فاشیست ترکیه به کانتون عفرین ٤-مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد سال ٩٧ و وظایف ما ٥- روز جهانی زن و اقدامات حزب ٦- نکاتی در باره امنیت ٧- مهمترین وظایف و اولویت حزب در دوره کنونی.
ابتدا گزارش جامعی از عملکرد رهبری حزب، عرصه های مختلف فعالیت،و پیوستن تعدادی از مبارزین به حزب به نشست ارائه شد و با دخالت و برخورد فعال رفقا مواجه گردید. در این دستور، شورای رهبری حزب ضمن ارزیابی مثبتی از روند پیشرفتهای تا کنونی حزب و تائید سیاست و فعالیتهای مثبت اخیر به ویژه در برخود به روند اعتراضات و تحولات سیاسی اخیر ایران بر کمبودهای، از جمله به کار نه افتادن انرژی و پتانسل بخش قابل توجه ای ازحزب انگشت گذاشت. شورای رهبری حزب همچنین بر ضرورت ایفای نقش موثرتر بخشی از کادرها و دوستداران خود در تشکیلاتهای مخفی حزب در سطح کشور تاکید نمود. در ادامه این دستور در مبحث مکانیزمهای مبارزه سیاسی- اجتماعی، جوانب مختلف گسترش فعالیتهای حزب در داخل کشور مورد بحث قرار گرفت.
در مورد یورش گسترده ارتش ترکیه به عفرین نشست رهبری حزب دوباره این یورش جنایتکارانه را محکوم نموده و از مقاومت قهرمانانه زنان و مردان آن شهر علیه یورش وحشیانه ارتش ترکیه و دیگر جنایتکاران حمایت نمود. رهبری حزب همزمان به نادرستی سیاستهای زیانباری که احزاب حاکم در آنجا دنبال کرده اند، از جمله همراه شدن با دولت امریکا و قرار دادن سرنوشت جامعه و مبارزه انقلابی آنها علیه داعش در بین کشمکش نیابتی و قطب بندیهای امپریالیستی و دولتهای جنایتکار منطقه، تاکید نمود. جلسه رهبری حزب به ضرورت درس گرفتن از این نوع رویدادها از جانب بقیه شهروندان، از جمله در مناطق کردنشین در ایران تاکید نمود.
تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ١٣٩٧ بخشی دیگری از مباحث مهم این نشست بود. در این باره شورای رهبری از مطالبه ” افزایش حداقل دستمزد ٥ میلیون تومان ” دفاع کرد. شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی از فعالین عملی، پیشرو و سوسیالیست طبقه کارگرخواست که از شرایط سیاسی-اعتراضی جاری در کشور بهترین استفاده را نموده و جنبش میلیونی طبقه کارگر را حول مطالبه واحد افزایش دستمزد و بر افراشته کردن پرچم سوسیالیستی خود متحد نموده و جنبش قدرتمندی را در این راستا به تحرک در بیاورند . رهبری حزب سوسیالیست انقلابی تاکید کرد که با تمام وجود و قدرت در قدم به قدم این مبارزه همراه با کلیه فعالین و تشکلهای مبارز و رادیکال و پیشرو و سوسیالیستی حضور خواهد داشت!
در دستور مربوط به روز جهانی زن و ٨ مارس رهبری حزب بر نمایندگی سیاست انقلابی وسوسیالیستی در این زمینه تاکید نمود. حزب ضمن استقبال از هر سطحی از تلاش و مطالبه برای آزادی زن، اما بر عکس تصورات رایج، رهایی کامل زن و تحقق برابری زن و مرد را نه در چهار چوب نظامهای موجود، که در پایان دادن به حاکمیت نظام حاکم طبقاتی ارزیابی می نماید. شورای رهبری تاکید کرد که ما در شرایطی در آستانه ٨ مارس روز جهانی زن قرار گرفته ایم که سیاست های زن ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی در راستای حفظ پایه های نظام آپارتاید جنسی و پایمال کردن هر روزه حقوق زنان با تکیه بر قوانین منتج از شرع اسلامی و فرهنگ مردسالارانه حاکم در جامعه همچنان ادامه دارد، و باید زنان سرکوب شده جامعه را به صف مستقل آزادیخواهانه و برافراشتن پرچم نابودی کلیت نظام فاسد جمهوری اسلامی به عنوان گام نخست آزادی زن در ایران فراخوان داد. نشست رهبری حزب طرفداران برابری زن و مرد و فعالین جنبش آزادی زن را به متحد شدن حول پرچم و سیاست انقلابی “آزادی، برابری و سوسیالیسم” فرامیخواند.
در دستورهای “امنیت” و “تعین اولویتهای دوره پیش رو” نشست رهبری حزب بعداز تبادل نظر کافی تصمیماتی در این موارد گرفت. نشست شورای رهبری همچنین حول سازمان دادن برخی ابتکارات و ابزارهای تبلیغی جدیدتر و قابل دسترس تر کردن رهبری حزب تبادل نظر کرد.
بدین ترتیب نشست شورای رهبری حزب بعداز همفکری حول مسائل گرهی جنبش و حزب مان و اتخاذ تصمیمات مهم، در فضای کاملا رفیقانه و روحیه کمونیستی برای انجام وظایفهای حزب به نشست خود پایان داد.
شورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
www.simroz.org
٢٨ بهمن سال ١٣٩٦
١٧-٢-٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *