اطلاعیه در باره: راه اندازی سایت “سوسیالیسم امروز”

اطلاعیه در باره: راه اندازی سایت “سوسیالیسم امروز”
به اطلاع عموم می رسانیم سایت رسمی حزب سوسیالیستی و انقلابی درحال تاسیس، به اسم “سوسیالیسم امروز”، راه اندازی و از تاریخ ٢٤ می ٢٠١٧ برابر با سوم خرداد ١٣٩٦ شروع به فعالیت میکند و به تدریج تکمیل خواهد شد.
ما ضمن قدردانی از تلاش رفقایی کە در راه اندازی سایت به ما کمک کردند، از همه کارگران، زنان ، جوانان و مبارزین راه آزادی و برابری درخواست میکنیم کە سایت “سوسیالیسم امروز” را از آن خود بدانند و در تهیه و ارسال اخبار و گزارش مستند ومعرفی سایت به دوستان خود ما را یاری دهند.
این سایت، به سهم خود بعنوان رسانه یک حرکت خلاف جریان انقلابی، کارگری و کمونیستی علیه سیستم سرمایه داری فعالیت خود را شروع و رسالتش کمک به فراهم کردن ملزومات سرنگونی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و برقراری جامعه سوسیالیستی در ایران است. اخبار، گزارشات و مطالب مندرج در سایت سوسیالیسم امروز و کل فعالیتهای آن درجهت کمک به تقویت خود آگاهی و اتحاد صفوف جنبش طبقاتی کارگران و کمک به پیشروی جنبش مستقل آزادیخواهی و برابری طلبی زنان و جوانان و دستیابی به یک جامعه آزاد، برابر، مرفه و سوسیالیستی خواهد بود.
همینجا از کلیه احزاب، نهادها، رسانها و سایتها درخواست میکنیم ضمن ارسال اخبار و گزارش و اطلاعیه های مربوطه به حزب و نهادشان برای سایت “سوسیالیسم امروز”، آدرس سایت ما را نیز در صفحه لینک آدرس رسانه ها و احزاب خود درج کنند.
آدرس سایت سوسیالیسم امروز: http://www.simroz.org
زنده باد سوسیالیسم!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
هیئت هماهنگ کننده برگزاری کنفرانس موسس حزب سیاسی جدید
iransocialist2017@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *