اسلام وتسليم نقطه مقابل آزاديند (قرآن را با زبان مادرى بخوانيم! سهراب كرماشانى

(سوره بقره) (آيات١٠٣و١٠٤): “واگرآنهاايمان آوردندوپرهيزكارشوندمحققا بهراى كه ازخداوند نصيب آنهاشود بهترازهرچيزخواهد بود اگربدانند.اى اهل ايمان هنگام تكلم با پيغمبربه كلمه راعنات عبيرمكنيد بلكه بگوييد مارا درنظرداراين سخن رابشنويد وبدانيد كه كافران بعذاب دردناك گرفتار خواهندشد”
سوتى هاى قرآنى كه خود بازبان خودميگويد و تاكيد براصل كلمه راعنا به معناى (صاحبمان)رادارد. ونفى اين كلمه نشان از خطاهايست كه گوياى اشتباهات وغلطهاى فراوان دردرون اين كتاب است و مفهوم آن خودساخته بودن كتاب است ونه نيرويى مافوق.

(آيه ١٠٥): “كافران اهل كتاب و مشركين هرگزمايل نيستندكه شمااهل ايمان ازرحمت خدابهرهمند شويد، ليكن خدا هركه راخواهدبفضل ورحمت خويش مخصوص گرداند وخدا صاحب فضل عظيم است”
كسانى كه شماآنانراكافرومشرك ميخوانيد خونهاى روان وآگاه جامعه هستند كه درمقابل ستمگران دين قدعلم كرده وخواهان رهايى كسانى هستندكه شماآنان رابنده واسيرخودكرده ايد.

(آيات١٠٦و١٠٧): “هرچه ازآيات قرآن نسخ كنيم ياحكم آنرا متروك سازيم بهترازآن يا مانندآن بياوريم آيا مردم نميدانندكه خد ابرهمه چيزقادر است.آيا نميدانندكه پادشاهى آسمانهاوزمين مختص خداونداست وشمارابجز خدا ياروياورى نخواهدبود:
كدامين مردم خداى ساختگى شم ارا اساس وبناى تصوير ذهنى خودقرارخواهندداد؟كداميك ازآيات شماقابليت كپى ونسخ دارد؟آياهنوز نميدانيدكه الف لام ميم شماساخته وپرداخته انديشه بيمارشماست؟ قرآنى كه پيامش برپايه آنست كه زمين رامسطح بخواندوقلب رامركز تفكر بداند بدور انداختنى وبى ارزش است.آيا وقت آن نرسيده كه مترجمين آيات پليد وجدان و صداقت ودورانديشى خودرابكارببندند؟شماها پادشاه فرضى ووحشتناك خودرا براى پشتيبانى ازديكتاتوران دينى درذهن بيماروروانيتان ساخته ايد.

(آيه١٠٨): “آيا اراده آن داريدكه شمانيزازپيغمبرخوددرخواست كنيدآن تقاضاى بيجايى كه بنى اسرائيل ازموسى داشتند درزمان گذشته وهركه ايمانرا مبدل بفكر گرداندبى شك راه راست راگم كرده است”

اين چه مكتب وآيينى است كه ميخواهدبشريت بى آنكه فكركندهمانندحيوانات به احساسات وذات درونى بسنده كند. كتاب قرآن ازبرنده ترين سلاح ممكن آن زمان كه رويارويى پيروان اديان ديگربارهبرانشان حداكثر استفاده ممكن رابرده است، لكن براى پيشبرداهداف، به منظوربدست گرفتن قدرت و به زيركشيدن اراده وخواست انسانها، آنانرا ازتفكروانديشيدن برحذر ميدارد.

(آيه١٠٩): ” بسيارى ازاهل كتاب آرزو وميل دارندكه ازايمان شمارابفكر برگردانند(بعدازاينكه ايمان آوريد)بسبب رشك وحسديكه برايمان شمابرنددرطبيعت خودپس ازآنكه حق برآنهاآشكارگرديدپس اگرازآنهابه شماستمى رسيدعفو كنيدودرگذريدتاهنگامى كه فرمان خدا(بجنگ ياصلح)برسدبدرستى كه خدابرهرچيزقادروتواناست”
حقيقتا همانى است كه شماميگوييدوكسى كه اهل كتاب است بدرستى تشخيص واقعيت ازديدكوركورانه رادارد،مگرنه آنكسى كه تعقل ميكنداراده وتواناييهايش راميتواند بكارگيرد،شماها ميخواهيدانسانها چشم ودست وپابسته هرچرند و پرندى كه زورگويان دينى ميگويند باوركنند واگراينگونه نشدمردم را به جنگ باخود ميطلبى،و هرگاه كه خودخواستى صلح كنند.

(آيات١١٠و١١١):”ونمازبپاداريد زكوة بدهيد وبدانيد كه آنچه براى خودپيش ميفرستيددرنزدخداخواهيديافت بدرستى كه خداوند به هركار شماآگاه است. ويهودگفتندهرگزبه بهشت نرودجزطايفه يهود ونصاراگفتندجزطايفه نصارابگواى پيغمبركه اين شمارابس آرزوئيست بگوبرهان آوريداگرراست ميگوييد”
راجب بپا داشتن نمازكه خوددرصدراسلام بروايتهاى مختلف٢٠٠تا٤٠٠ركعت بوده كه بعدها رهبران دين ميگويندماغلط كرديم ورفته رفته آن راتقليل دادندتا به١٧ركعت كنونى رسيداين اعمال دينى به چنددليل كه تيترواربه آن اشاره خواهم كردبه جامعه تحميل كردند، ١-بندگى واطاعت پذيرى بشرجهت گرفتن اراده براى درگير ساختن خود بادرونش٢-اگر مالياتهاى گزاف ازجمله خمس،زكوة،وفطره دادعوضش راازكسى مطالبه كندكه نه توان دسترسى به اوراداردونه ميتوان شكايت كردچونكه داده هايش رحمت وغضبش حكمت است. به همين خاطرهيولاى خودساخته درون افكارمارابيشتربسوى عبادت ونمازميبرد٣-اگرظلم وستمى ازجانب حكومت برما تحميل شودبابپاداشتن نمازورهانيدن خودازاين دنياسبب ميشودكه فردموردنظر مطالباتش رافراموش وهمه بلاهايى كه برسرش آمده آنرابه كهكشانهاارجاع وديگر توان دفاع ازخود را ميگيرد.

(آيه١١٢): “آرى كسيكه ازهرجهت تسليم حكم خداگرديدو نيكوكارگشت مسلم اجرش نزدخدا بزرگ خواهدبودواوراهيچ خوف وانديشه وهيچ حزن واندوهى دردنياوآخرت نخواهدبود”
داستان دروغ بزرگ آخرت خوديكى ازابر افسانه هاى ساختگى اديان ابراهيمى است كه درقرون وسطى بهشت رابصورت رسمى به پيروان آيين مسيح ميفروختند. دراين راستاشخص ثروتمندى به كليسا ميرودوتقاضاى خريدتمامى جهنم راميكندوروحانى ساده لوح هم ميپذيردپس ازآنكه فرد موردنظر سندخريد جهنم رادريافت ميكنداعلام ميداردكه اى مردم من به بهاى گزاف دوزخ راخريدم ودرآنرا قفل زده ام ديگرشماها نيازى به خريدن بهشت نداريد، درمجموع اديان ابراهيمى همگى يك خط رادنبال كرده اندوآن چيزى جز بردگى واسارت براى بشرىت درپى نداشته وتنها راه برون رفت ازاين سياه چال تاريك ومخوف فقط وفقط رسيدن به آگاهى است…ادامه دارد
زنده بادكارگر،نابود بادحاكميت دينى،زنده بادحزب سوسياليست انقلابى ايران.
منبع: نشریه شماره ٣٧ سوسیالیسم امروز
www.simroz.org
٥ اسفند ١٣٩٦
٢٤-٢-٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *