اسلام وتسليم نقطه مقابل آزاديند جایگاه زنان در قرآن سهراب كرماشانى

 

(سوره نساء). (آيه١): “اى مردم بترسيدازپروردگارخودآن خدائيكه همه شماراازيكتن بيافريدوهم از آن جفت اوراخلق كردوازآن دوتن خلقى بسيارازمرد و زن دراطراف عالم برانگيخت و بترسيد ازآن خدائيكه بنام اوازيكديگر مسئلت ودرخواست ميكنيد(خدارادرنظرآريد) ودرباره ارحام كوتاهى مكنيد كه همانا خدامراقب اعمال شماست”

واينگونه انسان نيروى مافوق ذهنى خودراآفريد تابوسيله اوقدرت وامورجامعه رادردست گيرد،در اين آيه اشاره به خلق كردن انسان دريكتن راداردكه ازنظر علمى جاى سوال دارد ولى موضوع مهم اينجاست جايگاه زن دراين آيه دركجا واقع شده كه اصلا نامى از اوبرده نشده درضمن اشاره به ارحام يعنى اينكه شماهابه همديگرترحم داشته باشيدكه بدترين وشنيع ترين خصوصيت اخلاقيست درجهت تحقيركردن وزير سلطه بردن افراد ديگرمانند زنان وحقوق فرزندان.

(آيه٢): “وبه يتيمان بعدازبلوغ اموالشان را بدهيدومال بد و نامرغوب خود را بخوب مرغوب آنهاتبديل مكنيد و اموال آنانرا بضميمه مال خودمخوريد كه اين گناهى بس بزرگ است”
معلوم نيست كه دراين آيه منظورازمال واموال كدام دارايى است ثروت قبل ازازدواج مرد بامادران يتيم است ويا اندوخته ثروت بعداز ازدواج مادران ايتام بامردان ديگراست،كلى گوئيها بصورتى دركنارهم قرارگرفته اندتامفسرين دين بتوانند باهرشيوايى كه ميخواهندو صلاح بدانند باتوجه به استمراراستبداد خويش آنراتفسيركنند.

(آيه٣): “اگربترسيد كه مبادا درباره يتيمان مراعات عدل ودادنكنيد پس آنكس اززنان رابه نكاح خودآريد كه مرشمارانيكوومناسب با عدالت است دويا سه ياچهارواگربترسيدكه چون زنان متعددگيريدراه عدالت نپيموده وبه آنهاستم كنيد پس تنها يك زن اختياركرده ويا چنانچه كنيزى داريدبه آن اكتفاكنيدكه اين نزديكتر بعدالت وترك ستمكاريست”

عدالت بمعناى برابرى ومساوات وداد مترادف ستاندن حق ازظالم واحقاق آن به مستحق است، دررابطه بامردى كه چندزن داردچگونه ميتوان عشق احساس و محبت رابين چندهمسرتقسيم كند،وچرااصولا عدالت را رعايت نكرده وچند زن اختياركرده،اگربرابرى ومساوات قاعليدفرست به زنان بدهيد تابا كسى ازدواج كنند كه زن ندارند،ومردانى كه همسردارند آنانرا برحذر داريدازازدواج مجدد. نتيجه اينكه اگرمساوات وبرابرى وجودداشته باشدديگرنيازى به كشمكش ستاندن حق ازظالم نيست.

(آيه٤و٥): “ومهرزنان رادركمال رضايت وطيب خاطر به آنها بپردازيدپس اگر چيزى ازمهرخودرا ازروى رضاوخشنودى بشما بخشيدند برخوردارشويدكه آن شمارا حلال وگوا را خواهد بود.اموالى كه خدا قوام زندگانى شما را به آن مقررداشته سفيهان رابتصرف مدهيد وازاموالشان نفقه ولباس به آنهادهيد وبراى آنكه ازسفاهت آنها آزار نبينيد بگفتارخوش آنهاراخرسندكنيد”

يكى ازبزرگترين آسيبهاى دين كه بنياد خانواده رابه عرصه نابودى كشانده وسبب شده كه نگاه زوجين وحتى فرزندان نسبت به هم ازبالا به پايين باشدقانون مهريه است، عقددائم(خريدوفروش)صيغه موقت(رهن و اجاره)،يعنى مبنا واساس مهرومحبت و عشق ورزيدن وتشكيل زندگى ماديات است وهركس پول بيشترى دهد نقش بيشترى را ايفا ميكند چونكه خودآگاه وناخودآگاه دارنده ثروت احساس قدرت ميكندوكسى كه پول ميگرداحساس خودكم بينى وبردگى ميكندوهمين موضوع باعث سرخوردگى وانزواع بيشترزنان شده،البته بايد يادآورشدكه دردنياى امروزحقوق دانان روانشناسان وجامعه شناسان برنامه هاى جامه اى براى استحكام بخشيدن به دوام واستمرارازدواج دارندكه متاسفانه كوته فكران وديكتاتوران دينى مانع ازبرقرارى چنين قوانينى درجوامع سنتى ومذهبى دنيا شده اند.

(آيه٦): “يتيمان راآزمايش كنيدتاهنگامى كه بالغ شده وتمايل به نكاح پيداكنندآنگاه اگرآنهارادانابه درك مصالح زندگانى خوديافتنداموالشانرابه آنهاباز دهيدوبه اسراف وعجله مال آنهاراحيف وميل مكنيد بدين انديشه كه مباداكبير شوندوهركس كه ازاولياى يتيم داراست بكلى ازهرقسم تصرف درمال يتيم خوددارى كند،وهركه فقيراست درمقابل نگهبانى اوازمال يتيم بقدر متعارف ارتزاق كندپس آنگاه كه يتيمان بالغ شدندومالشانراردكرديدبرردمال به آنها بايدگواه گيريد و گواهى خدابراى محاسبه خلق كافيست”

لازم به ذكر ميدانم كه ازآخرآيه بايدبه تحليل پرداخت،اولا چراحسابرسى قبل از آنكه ناپدرى اداره امورخانواده رابدست گرفته است انجام نشود،ثانيا شهادت دادن وگواهى شما منوط به نيرويى است كه نه ميتواند حرف بزندونه گوش شنوايى دارد،حال ميپردازيم به اصل آيه كه پيامش آزمايش كردن ايتام به هنگام بلوغ جنسى است،چقدر آيات دين بى شرم وحيا است،اصولاهرجوانى كه بيشتراز١٥سال سن داشته باشدبسيارى از حالات احساسى وعاطفى او كه نشان ازبلوغ داشته باشدخودرا ظاهرمينمايدوديگرنيازى به آزمايش ازجانب كسى نيست،دراين آيه به ناپدرى توصيه ميشودكه با اسراف وعجله مال يتيمانراحيف وميل نكندوسپس اين حق رابه ناپدرى داده اندكه به ازاى نگهبانى از اموال ميتواند درحد متعارف ازاين اموال ارتزاق كند وعملا نقش مادر دراين راستا ناديده گرفته شده واصلا نامى ازاو بعنوان مدير خانواده برده نميشود.دستورات قرآن بادرنظرگرفتن مهريه براى زنان عملا سكان خانه وخانواده رادراختيار كامل مردان قرار داده تابااين شيوه بتوانداستبدادوديكتاتورى را در جامعه نهادينه كند… ادامه دارد.
زنده بادكارگر- نابودبادحاكميت دينى – زنده بادحزب سوسياليست انقلابى ايران.

منبع: شماره ٣٨ نشریه سوسیالیسم امروز
١٢ اسفند ١٣٩٦
٣ مارس ٢٠١٨
www.simroz.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *