جنبش ما یک جنبش آزادیخواهیست ، به آن بپیوندید..! چیمن انوری

جنبش ما یک جنبش آزادیخواهیست و در برنامه ما مسئله زنان جایگاه ویژه ای دارد . حرکت ما باید برای چیرگی بر ضعف ها و پراکندگی اش خود را نوسازی کند. و این امر در اولین اولویت کاری ما قرار میگیرد. برای این امر باید درسهای مثبت و منفی تاریخ خود و بخصوص تاریخ جوامع سوسیالیستی را دوباره مرور و نقاط مثبت آنرا جذب کنیم . باید به تجزیه و تحلیل تغییراتی که در جهان و در کشورهای مختلف به خصوص در ایران رخ داده بپردایم و تحلیل جامع تری روبه مخاطبان خود ارائه دهیم.
یکی از مولفه های مهم این حرکت و این نوسازی در سیاست و در اهداف ما، دور ریختن خطها و گرایشات غلط در زمینه مسئله زنان است. برای این نوسازی، لازم است که حرکت ما وجنبش رهایی زنان در عین افتخار به نقاط قوت خود در مبارزه اش باید بخود انتقاد کند.
بدون تردید زمانی جنبش رهایی زنان در ایران ، پیشروترین نیروی اجتماعی در جبهه مبارزه بود. اما امروز بعداز گسست و فرازونشیبهای بسیار چنین ادعایی را نمی توان کرد. آنزمان جنبش کمونیستی فعال و دارای رهبران عملی و انقلابی بود که متاسفانه حالا نیست .این معضل بخصوص در شرایطی که یک رژیم مذهبی و زن ستیز در ایران حاکم است، برای جنبش ماضررمند است .
این عقب ماندگی و چنین گسست هایی از یک طرف به دلیل آن است که جنبش کمونیستی ایران رهبران واقعی و عملی خود را از دست داده است و متاسفانه تا به حال هم نتوانسته است خود را دوباره سازمان دهد و رهبران جدیدی را در جنبش خود صاحب شود.
باید امروزو در فعالیت عملی خود درآینده و در درون حزب سوسیالیست انقلابی ایران عالیترین تئوریها و پیشرفتهای جنبش کمونیستی در همه جای این کره خاکی را زیرآواربیرون آورده وبه آگاهی تمام کسانی که خود را کمونیست و مبارزو انقلابی میدانند تقدیم وارائه دهیم .
نوسازی در زمینه مسئله زنان صرفا از طریق آموزش تئوریکی نمی تواند انجام شود. بلکه در گرو دامن زدن به یک مبارزه عملی در بین توده ها است و فقط از این راه میتوان به یک مبارزه واقعی امیدوارو خوشبین بود.
جنبش کمونیستی ما در حزب سوسیالیست انقلابی ایران می تواند و باید در راس ایده های پیشروی زمانه خود قرار گیرد. جنبش کمونیستی ما می تواند و باید تبدیل به یک سنگر محکم برای جنبش رهائی زنان در سطح جامعه ایران شود.
امروز ایران بار دیگر در چهار راه حوادث تاریخی قرار گرفته است. تحولات سیاسی بزرگی در پیش است.پس باید پیش رفت تا بتوان سکان این مبارزه را در دست گرفت.
سرنوشت سیاسی مبارزه طبقاتی وابسته به نقشی است که جنبش کمونیستی در همه عرصه های مبارزه ایفا میکند. بدون نوسازی و کار عملی مبارزه ایدئولوژیک نمی تواند بر ضعف و پراکندگی اش فائق آید . بدون شک یکی از مولفه های مهم این نوسازی و این کار عملی که ما در حزب خود خواهان آنیم تصحیح و تکامل خط جنبش کمونیستی نسبت به مسئله زنان است .
ما میدانیم و بر آنیم که تا زمانی که یک زن در جهان تحت ستم باشد، هیچکس بواقع آزاد نیست . پس نمی توان شک کرد که این مسئله صددرصد در مورد جامعه ما هم صدق میکند . ما امروز در حزبی جمع شده ایم که راه برون رفت از همه این مشکلات و مانعهای سر راه رهائی زنان است و برای آزادی و یک دنیای بهتر مبارزه میکند .
ما در این مبارزه شما را فرا می خوانیم و از شما درخواست میکنیم که برای خلاصی از این وضع به صفوف ما رهروان واقعی مبارزه رهایی زنان بپیوندید و همه با هم و در کنار هم جرات صعود به قله آرزوها را به خود دهیم تا بهتر بتوانیم در مبارزه پیش رو موفق و پیروز شویم ..
به امید آنروز و به امید موفقیت حزب سوسیالیست انقلابی ایران

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *