شماره ٣٩ نشریه سوسیالیسم امروز منتشر شد

برای دریافت این شماره به لینک ذیل مراجعه کنید :

socialism imroz 39

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *