وحشت رژیم از تجمع ٨ مارس زنان در تهران مینا تهرانی

 

جمهوری اسلامی، تجمع آرام و اما اعتراضی مدافعین آزادی و برابری زن در روز ٨ مارس در تهران را بطور وحشیانه ای سرکوب کرد. سوال هر ایرانی باید این باشد که جمهوری اسلامی ضد انسانی نا بکارچرا از تجمع زنان بدون توپ وتانک اسحله وحشت دارد؟؟، پاسخ روشن است، زنان مترقی و ازادیخواه و سوسیالیست میتوانند بنیادهای جمهوری اسلامی را به لرزه در بیاورند، میتوانند به نیروی عظیم جنبش آزادیخواهانه در ایران آینده و افق روشنتر و متحدتری بدهند، می توانند روند سرنگونی این رژیم ضد زن و ضد انسان را سریعتر کنند. رژیم اسلامی به این واقعیت اگاه است و علل خشم و سرکوب و عدم تحمل آن نسبت به خواست زنان و حساسیتش نسبت به روز جهانی و همبستگی زن به این واقعیت بر میگردد. حرفهای اخیر خامنه ای جلاد نیز در باره زنان و “فریب دادن تعدادی” گویای همین واقعیت است.

جمهوری اسلامی روبه قبله است و برای ممانعت از روند تسریع نفس های آخر خود که با سرافکندگی وحقارت باید بساطش برچیده وسرنگون شود، ناچار است این چنین با خشم با زنان و کارگران و مردم معترض رفتار نماید. این رژیم بدست همین زنانی که ٤ دهه بنا قوانین شریعت و مذهب فجیع ترین برخوردها را به آنها اعمال کردند عقب نشینی و کوتاه آمدن در کار نیست باید به گورستان ابدی برای همیشه سپرده شود.

با سرنگونی کلیت نظام فاسد جمهوری اسلامی و استقرار نظام سوسیالیستی رنگ قوانین مذهبی و هر شکلی از تبعیض جنسیتی و ستم و نابرابری از قانون اساسی محو خواهد گردید، و مذهب به یک امر صرف خصوصی مردم تبدیل می شود.

به امید پیروزی هرچه زودتر زنان و کارگران و مردم سرکوب شده و ستم دیده وشایسته آزادی و برابری جنسیتی در تمام شئونات زندگی .
زنده باد آزادی وبرابری
زنده باد سوسیالیسم

منبع: شماره ٣٩ نشریه سوسیالیسم امروز
١٩ اسفند ١٣٩٦
١٠ مارس ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *