بعداز ٨ مارس نیز باید باید برای آزادی و برابری واقعی جنگید! شیرین اعتماد

 

امسال نیز به استقبال روز جهانی زن رفتیم، صدای اعتراض خود را به این دنیای مملو از نابرابری و تبعیض و جنایت علیه زنان در ایران و جهان به صدا در آوردیم، روز ٨ مارس یکبار دیگر همه زنان و و مردان برابری طلب را به این واقعیت درد ناک اگاه ساخت که باید برای دستیابی به برابری واقعی زن و مرد و پایان دادن به حاکمیت مذهب و مرد سالاری بر جامعه باید بیش از پیش تلاش نمود و باید راه و پرچم رادیکالتر، انقلابی تر و سوسیالیستی تری بر داشت تا بتوان با بانیان اصلی این نابرابری، یعنی نظام ضد زن جمهوری اسلامی ونظام حاکم سرمایه داری به مبارزه جدی بر خواست.
ما باید برای دنیایی مبارزه کنیم که به فقیر وغنی، دارا وندار تقسیم نشده باشد، درآن بهره کشی فرد از فرد منسوخ شده باشد، کار اسارت بار وبرده وار زنان در جامعه بخشی از ماشین استخراج سود جهان سرمایه نباشد، زنان مایملک مردان محسوب نشوند، وابزارلذت مرد وخدمتکار خانگی اش نباشد، خرافه وحهل دست وپایشان را نبسته وذهنشان رامحصور نکرده باشد.
دنیایی که در آن هر انسانی،صرف نظر از جنسیت،امکان شکوفایی همه استعدادهایش را درتنوع ورنگارنگی جامعه بیابد وانرژی وخلاقیتش را در خدمت به تعاون آگاهانه جمع انسانها به کار گیرد       .
زنده باد آزادی زن
زنده باد سوسیالیسم
منبع: شماره ٣٩ نشریه سوسیالیسم امروز
١٩ اسفند ١٣٩٦
١٠ مارس ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *