“من هانی هه ستانم” هاوارم کـــــــــــــــه…!

“من هانی هه ستانم”
هاوارم کـــــــــــــــه…!
من چه که ره کردوی ئه و گۆڵه ئه ستێره یه م
که ڵه ناو که ناره کانی
زه مه نی بێ وێژدانا
به خۆێنم
نوسیم بژی ئــــازادی …! 
به نرکه ی شێرانه ی دایکان
ڵه ناو سه نگه ری به رخۆدانا
گوڵه گه نمی برسێه تیم رۆاند
ڵه ده شته کانا
به خۆێنی لاوانی شه قامم
گوڵه مێڵاقه ی سوری شۆرشم ئاو دا
له زیندانا پێم گرتو
بوومه بوومه ڵه رزه ی هانی ئاخێزه کانی
به رده م زانکۆ
هێج هێزێ نه بو به ڵه مپه ر
ڵه به ر منی ئینسانی داهێنه ر
نه بوو نا نا نه بوو 
ئه و سه دان په رده ی ڕه شی
روو به خۆر گیراو
نه بوونه ئاسته نگ
نه بوونه ڵه مپه ر
نه بون …
ئاسمانی شینمتان ره ش هه ڵگێرا
شه قامتان ڵه خۆێنا گه وزاند
پێنوستان شکاند
گۆی مه مکی دایکه کانتان
به چه قۆی تیژ بری
ته ورتان ڵه ریشه ی بو ن دا
که چی 
هه میسان ڵق و پۆم ده رکرد
چه که ره م کرد
بومه پێژه یه ک ڵه ده س بیری نۆێ
ڵه کۆمه لی چه وساوه
….
برۆن بینوسنه وه
برۆن واژۆی که ن
ئه و خۆێنه ی ڵه شقاما رژا
ئه وه خۆێنی جه سته ی من بو
ئه و هاواره ی ڵه گه روی دایکا خنکا
ئه وه هاواری من بوو
ئه و خاکه ی ڵه سێداره درا
ئه وه به شان و باهۆی منی چه وساوه
بردی بناخه ی دانرابوو
….
برۆن بینوسنه وه
بینێرن بۆ خوداش با
واژۆی کات
ئه و مناڵه ی ڵه شه قاما
پێگرت
ئه و ده سفرۆشه ی ڵه سه رمای زستانه
کۆانوی ماڵه که ی بۆ مناڵه کانی ئامێز بوو
ئه و ژنه ی ڵه شی خۆی
بۆ پیاوی بێ ویژدانا هه راج کرد
ئه و کچه ی ، کچێنی خۆی پێشکه ش
به خودای سه رمایه کرد
ئه وه ی قه ندیلی هه ژاند
شاهۆی ئاوه دان کردو
خه مه کانی ناڵه شکێنه ی راژه نی
ئه و ژنه ی به روی
رۆژ ره شی دا ته قێوه و
ره نجی به خه سار نه دا
ئه و کچه ی باڵای به ره خت و چه ک و فیشه ک
رازانده وه
ئه و ڵاوه ی په تی سێداره ی ماچ کردو
به بزه ی سه ر ڵێوه کانی
ماڵاوایی ڵه ژیان کرد
ئه و پێشمه ر گه یه ی به چه کی ده ستی ،
گوڵله ی به شه وه زه نگه وه نا
ئه وه من بووم
ئه وه من بووم
سلاوت لێ بێ
سلاوت لێ بێ …
………

عـــــــــــــزیز ئاجیکند 

به هاری ١٣٧٦ ” زرگۆێز”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *