حزب سوسیالیست انقلابی ایران برگزار میکند پیامدهای خروج امریکا از “برجام”و و ظیفه جنبش ما

حزب سوسیالیست انقلابی ایران برگزار میکند
پیامدهای خروج امریکا از “برجام”و و ظیفه جنبش ما

ارائه دهنده بحث: رفیق سلام زیجی
مکان: شبکه های اجتماعی فیس بوک
زمان: یکشنبه ١٣ مه ٢٠١٨ برابر با ٢٣ اردیبهشت ١٣٩٧
ساعت ٢٠ به وقت اروپای مرکزی
٢٢،٣٠ به وقت ایران

دبیر خانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
١٠ می ٢٠١٨
٢٠ اردیبهشت ١٣٩٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *