اعلامیه حزب سوسیالیست انقلابی در باره: خروج دولت امریکا از “برجام” و پیامدهای آن

همچنانکه تاریخ طولانی مدت مضحکه” برجام” و” دعوای هسته” ی بین جمهوری اسلامی و امریکا و دیگر دولتهای غربی به اثبات رساند، “توافق برجام”، بر عکس خیلی از ارزیابیها و سیاستهای توهم زای که از سوی بیشتر نیروهای راست و چپ بسوی جامعه پمپاژ گردید به روند سرنگونی جمهوری اسلامی، “سرنگونی شیرین”، “تضعیف رژیم”، “فروپاشی”، “انقلاب انسانی” و یا “انقلاب ملی” منجر نگردید. اکنون با خروج یکی از قلدرهای جهانی این بازیگر به اسم “امریکا و ترامپ” نیز نباید دوباره اجازه داد این بخش از اپوزسیون و دیگر تحلیگران “حزب باد” و نان به نرخ روز خورها از نو جامعه را در توهم و انتظارات مسموم خود نگهدارند. این خروج از “برجام” نیز بدون تردید نه تنها “میخی بر تابوت جمهوری اسلامی” نکوبیده است، که بر عکس، در صورت ناتوانی و عدم پیشروی جدی جنبش مستقل آزادیخواهانه ما، میتواند به بقای بیشتر آن رژیم وحشی کمک کند و به روند مبارزه آزادیخواهی دوباره آسیب برسانند. در غیاب شکل گیری آلترناتیو قدرتمند انقلابی و سوسیالیستی، کل این سناریو و پیامدهای آن نیز درست مانند دوران قبل و بعداز از “توافق برجام ” به نفع جمهوری اسلامی و دولتهای مرتجع دیگر سرمایه داری، چه در سطح جهانی و چه منطقه ای، تمام میگردد.
در این رابطه حزب سوسیالیست انقلابی اعلام میکند:
١-طبقه کارگر و مردم آزادیخواه نباید هیچ امیدی به هیاهوی دروغین “سرنگونی و شکست” جمهوری اسلامی در پی خروج دولت امریکا یا دولتهای دیگر از” توافق برجام” داشته باشد. هر شکلی از توهم پراکنی، و در انتظار”فرشته نجات” و “شیطان بزرگ” نگاهداشتنها، یا حتی هر شکلی از “سرنگونی” رژیم اسلامی که از کانال نقشه و اهداف نظامی و غیر نظامی امریکا و دولتهای غربی صورت بگیرد، چیزی جز قربانی و شکست و ناکامی نصیب جنبش ما و مردم تشنه آزادی و رهائی نمی گردد.
٢- ما قویا هر شکلی از تحریم اقتصادی علیه جامعه ایران را محكوم میکنیم و آنرا نه درجهت شکست و تضعیف جمهوری اسلامی که در جهت گسترش فقر و نابودی نسل دیگری ازکارگران و شهروندان محروم ارزیابی می نمایم. سیاست تحریم و محاصره اقتصادی هر جامعه و کشوری به عنوان یک اقدام عمیقا جنایتکارانه باید مورد توجه افکار مترقی قرار بگیرد. سیاست ضد انسانی تحریم اقتصادی قبل از اینکه آسیبی به نهادها و ارگانهای معینی از جمهوری جنایت اسلامی بزند، به کودکان و مردم عادی آسیب می رساند و دست جمهوری اسلامی را برای شانه خاله کردن از زیر بار فشار مطالبات اقتصادی گسترده کنونی بازتر می گذارد.
٣- هرشکلی از زمینه سازی برای گسترش فضا سازی نظامی در منطقه و یا دخالت مستقیم و غیر مستقیم نظامی علیه جامعه ایران، و در این راستا همچنین تلاش برای ایجاد”حلال سنی گری”، و کمک و تقویت نیروهای “اپوزسیون” قوم پرست و اسلامی و سلطنت طلب و شوینیستهای ایرانی از جانب امریکا و همپیمانانش در منطقه را در ضدیت آشکار با منافع، امنیت و روند مبارزه آزادیخواهانه کارگران و مردم آزادیخواه برای سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی، برابری، رفاه و سوسیالیسم ارزیابی میکنیم.
٤-خروج ترامپ و امریکا از توافق برجام درهیچ حالتی ربطی به امر سرنگونی و مبارزه جامعه ایران علیه جمهوری اسلامی ندارد. اما این تصمیم و سیاست دوباره بهانه ای خواهد شد در دست جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر و بار دیگر بهانه ای در دست جمهوری اسلامی شد تا فساد اقتصادی و تحمیل فقر روزافزون را به گردن تحریم ها بیندازد، و برای کف چرانی اوباش مسلح و غیر مسلح خود در ایران و بیرون مرزها “مشروعیت” بخرد.
٥-دوباره اعلام میکنیم که دولت امریکا و دیگر دولتهای غربی، و همچنین نیروهای راست ملی و اسلامی، در داخل و خارج کشور، از خود جمهوری اسلامی به مراتب بیشتراز خیزش آگاهانه و هدفمند توده ای- کارگری، انقلابی – سوسیالیستی در جامعه علیه بساط جمهوری اسلامی و سرمایه داری وحشت دارند، از این رو همواره در صدد گرفتن سهم و اهداف خود بدون به میدان آمدن چنین روندی هستند. آنها بخشی ازمردمان فریب خورده، مزدور، هم منفعت و ناآگاه را زیر پرچمهای غیر مترقی و غیر آزادیخواهانه بسیج میکنند و برای بیشبرد اهداف ارتجاعی و ضد انسانی خود از آنها استفاده می نمایند.
٦-نه جدال امریکا و جمهوری اسلامی با همدیگر، و نه حتی “اختلاف” کنونی دول اروپائی با تصمیم دولت امریکا و ترامپ در باره “برجام”، به هیچ وجه پایه ای و استراتژیک نبوده و نیست. کافی است جمهوری اسلامی مقداری رامتر گردد و منافع انها را در منطقه با مشکل روبرو نکند تا همبستگی و اتحاد و جشن مشترک کل این اردوی ارتجاع رنگاو رنگ علیه طبقه کارگر و سوسیالیسم و جنبشهای آزادیخواهانه و مترقی را شاهد باشیم! همچنانکه در مقاطع مختلف تاریخی شاهد چنین روندهای بوده ایم.
٧-ادامه فضا سازی نظامی و جنگ نیابتی که اساسا تحت اهداف و تقابل دو بلوک ارتجاعی- جهانی ،امریکا و روسیه، اکنون در منطقه در جریان است و زندگی دها میلیون انسان را با تباهی مواجه کرده اند، و در این راستا افسار هر نیروی کانگستر قوم پرست و اسلامی را نیزرها کرده و سازمان داده اند، ضروری است با به میدان آمدن قدرت نیروی جهانی طبقه کارگر و بشریت متمدن جلوش گرفته شود، قبل از اینکه جانیان حاکم بر جهان و منطقه، جهان و منطقه را به آتش و جنگ و ویرانگی و مخاطرات بسیار جدی تری سوق بدهند.
حزب سوسیالیست انقلابی ایران طبقه کارگر، زنان ، جوانان، و صف جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی در ایران و منطقه را به مقابله مستقل و قاطع و همزمان خود را با این مخاطرات، با جمهوری اسلامی و سیاستهای دولت امریکا و کلیه نیروهای اپوزسیون، که در یکی از این دو جبهه ارتجاعی قرار دارند، فرا میخواند.
حزب، کارگران و همه مبارزین راه آزادی و برابری را به صفوف خود و اتحاد حول پرچم و اهداف سوسیالیستی فرامیخواند!
نه به جمهوری اسلامی!
نه به دولت امریکا!
نه به تحریم اقتصادی!
نه به جنگ طلبی و دخالت نظامی دولتهای جنایتکار!
زنده باد آزادی، برابری، سوسیالیسم!

حزب سوسیالیست انقلابی ایران
iransocialist2017@gmail.com
http://www.simroz.org/index/
١١ مه ٢٠١٨
٢١ اردیبهشت ١٣٩٧

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *