یورش جنایتکارانه به تجمع معلمین محکوم است! ابراهیم باتمانی

By / 2 سال ago / مقالات / No Comments

طبق فرا خوان قبلی روز پنج شنبه ٢٠ اردیبهشت تجمع معلمان در چند از جمله در تهران ،اصفهان، کرمانشاه و شیرازو چند شهر دیگر برگزار شد . این تجمع برحق معلمان از طرف نیروهای سر کوبگر به خصوص در تهران به خشونت کشیده شد . این تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه بود.با حمله نیروهای امنیتی ١١ نفر اند و هنوز خبری از جا و مکان بازداشت شدگان به دست نیامده است. وزیر آموزش و پرورش دولت جانی روحانی گفته معلمین شرایط کشور را در نظر نگرفته اند و مجوز هم نداشتند. بدیترتیب ماحصل شرایط جدید بعداز بهانه کشمکش جدید “برجام” به قیمت سرکوب و بی حرمتی معلمین تمام شد و اگر جلوش گرفته نشود این نوع جنایت و سرکوب تازه شروع کار جمهوری اسلامی خواهد بود.
در این جریان چند زن نیز مورد سرکوب و کتک کاری قرار گرفته اند.اعتراضات این معلمان زحمت کش و شرافتمند به کمبود آموزشی و حقوق پائین بوده است. سوال اینجاست با خامنه ای  جلاد و دزد و فاسد و روحانی شیاد و این مردهای الگوی دروغ و فساد و عوامفریبی باید به چه شیوه برخورد نمود و با چه زبانی با اینها صحبت کردتا حق اولیه خود را گرفت؟ این اعتراضات بر حق معلمان مال امروز و یا چند سال پیش نیست. از روزی که این رژیم نکبت جمهوری اسلامی سر کار امد معلمان همیشه یا تحت کنترول و فشار و سرکوب  بوده اند  و یا زندان و اخراج وبا حقوق ناچیز و پایمال شده مواجه بوده اند، و یا با فشار روحی و زندگی مشقت بار دست و پنجه نرم کرده اند.

باید از سران این حکومت دیکتاتور پرسید این معلمان چه کار کرده اند ؟ به جز خدمت به جامعه و یاد دادن سواد و بالا بردن اگاهی و دانش ان جامعه؟ این نوع برخوردهای درد منشانه و  تهدید و زندان و ظلم ستم حق فرهنگیان آن کشور نیستد. مگر معلمهای آن کشور مثل شماها  پول ان مملکت را تاراج برده اند و یا به سوریه و لبنان و یمن و ارتش و سپاس و دستگاه مخوف سرکوب و بسیجی و آخوند داده اند؟ معلمان و کارگران و زنان و بیکار شدگان و هر کسی دیگر حق بی چون چرای خودش است از هر نوع ظلم و ستم و نابرابری و ناعدالتی از طرف دولت یا کار فرما و دستگاهای سرکوب  اعتراض کنند .شما حق ندارید با سرکوب و زندان و کتک کاری جواب بدهید. وظیفه تان است باید جوابگو خواسته هایشان باشید. شما ها که شب و روز عوامفریبانه دارید میگوید ما خادم مردم هستیم ؟ و یا میگوید نوکر مردم هستیم؟ و یا میگوید ما حکومت مستعضفان هستیم؟ از این دروغها و چرندیات زیاد میگوید و باید گورتان از این کشور غم کنید!

رفقای عزیز و فرهنگیان هنگی معترض و ستم دیده!
حزب سوسیالیست انقلابی ایران با تمام وجود درد و رنج و گرفتاری زندگی روزمره شما و فشار سرکوبگران بر شما را درک میکند و خود راه در کنار شما میبیند! .
باید با قدرت و یکپارچکی با کارگران و زنان و جوانان و آزادیخواهان و جنبش سوسیالیستی و برابری طلب و کلیه انسانهای شرافتمند  متحد شد . وکار این رژیم را تمام کنیم و این ننگ بشریت را از سر راه خود بر داریم برای همیشه.
حزب سوسیالیست انقلابی ایران برای سر نگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جامعه آزاد، برابر و سوسیالیستی سنگر به سنگر همراه شما است.
ما خواهان آزادی فوری کلیه دستگیر شدگان هستیم.
زنده باد ازادی و برابری، زنده باد مبارزه بر حق فرهنگیان علیه حکومت ضد فرهنگ و ضد تمدن و انسانیت!مرگ بر جمهوری اسلامی  ! .

منبع: شماره ٤٨ نشریه سوسیالیسم امروز

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *