دولت و فیلترتنگ… صحرا صالحی

دولت و فیلترتنگ
صحرا صالحی

دولت  همچنان در پی فیلتر تلگرام ملت همچنان در پی فیلتر شکن قوی … اپ دیت ورژن جدید تلگرام که نسخه ی جدید غیر قابل فیلتر است …غافل از وضعیت کنونی و گرونی و بازم عادت به گرانتر شدن … خوب سر مردم را با فیلتر مشغول کردند مگه که ؟! این سیاست همیشگی این دولت بوده و هست    ماه رمضان است انتظار دارند همه روزه بگیرند برای همدردی با فقرا در حالی که جیب همه مردم را خالی کردند  در این ماه که مبارک میپندارند کسب و کار همه کساد شده همه منتظر گرانی بیشتر بعد از جشن ماه رمضان هستند وعده ی گرانی نان هم داده شد !!! وای به حال فقراااا دیگر نان خالی هم نمیتوانند بخورند!– 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *