اسلام وتسليم نقطه مقابل آزاديند قرآنرابازبان مادرى بخوانيم سهراب كرماشانى

(سوره بقره). (آيه٢١٢)
“حيات عاريت ومتاع دنيوى درنظركافران جلوه نموده كه اهل ايمان را فسوس ومسخره ميكنندولى مقام تقوى پيشگان روزقيامت بسى برترازكافرانست و خدابه هركه خواهدروزى بيحساب بخشد:”
نيروى فوق انسانى راميتوان تشبيه به ستمكارى كردكه تماميت خواه وديوانه است ودرتبعيض وبى عدالتى نظيرش را نه ديده ايم حيات عاريت ومتاع دنيوى هميشه حصاروخط قرمزى بوده كه پيروان و حتى مخالفان دين رااز دسترس به آن منع شده اندومقام ايمان وتقواوسيله ايست درجهت محبوس نگاه داشتن احساسات ونيازهاى بشرى وبه همين خاطرپاداش مؤمنين رابصورتى قرضى درجهان آخرت پرداخت خواهدشد!!ثناربده آش به همين خيال باش.
(آيه٢١٣)
“مردم يك گروه بودندخدارسولان رافرستادكه نيكوكاران رابشارت دهند(برحمت وغفرانش)وبدان رابترسانند(ازعذاب نيرانش)وباپيغمبران كتاب براستى فرستادتاتنهادين خدابعدالت درمواردنزاع وخلاف مردم حكم فرما باشدسپس همان گروه كه برآنان كتاب آسمانى آمد(نه غيرآنها)براى تعدى به حقوق يكديگردركتاب حق شبهه واختلاف افكنندپس خدابه لطف خوداهل ايمانرااز ظلمت بشهات بنورحق هدايت فرمود(واين راهنمايى خداسبب لطف اوست بر بندگان)وخداوندهركه رابخواهدراه راست بنمايد”
واقعيت دردناك آيات خرافه و وحشت برزشت وزيبا،نيك وبد،پايه هاى لرزان ومخرب مكاتب دين رانشان ميدهد دسته بندى وجناح بندى بزرگترين عامل كينه ورزى،دشمنى وكشت وكشتارازبدو پيدايش دين تابه امروزانهناى نمودارفاجعه آميزى داشته كه هم اكنون هرخردورزى رابه اين انديشه واميدارداگرجهان هستى با همين وضعيت وتفكرادامه حيات بدهد ديرى نخواهدگذشت كه نسل انسان امروزى باعث نابودى خودوطبيعت بكرزمين خواهدشد.كارنامه وعملكرددين دريك جمله خلاصه ميشودوآن اينكه(اديان احترام زيادى براى پيروانش قائل است اما ارزش نه).
(آيات٢١٤و٢١٥)
“گمان كرديدكه بهشت داخل شويدبدون امتحاناتى كه پيش ازشما برگذشتگان آمدكه برآنان رنج و سختيها رسيدوهمواره پريشان خاطروهراسان بودندتاآنگاه كه رسول وگروندگان به اواز شدت اندوه ازخدامددخواسته وعرض كردندبارخداياكى باشدكه مارايارى كنى(در آن حال برسول خطاب شد)هان(بشارت ده كه)همانايارى خدانزديك خواهدبود.اى پيغمبرازتو سوال كننددرراه خداچه انفاق كنيم؟بگوهرآنچه ازمال خودانفاق كنيد درباره پدرومادروخويشان وفقيران ورهگذران رواست وهرنيكويى كنيدخدابرآن آگاه است”
فروبردن انسانها به گمان وباورهاى ذهنى كه باروش تاكيدوتلقين به پيروان دين تحميل شدكثيف ترين راه ممكن براى رسيدن به سلطه وگسترش قدرت حكومت دينى بوده كه دراين راه شاعران ونويسندگان خودفروش برتداوم اين بيدادافزوده اند،واماسهم پيروان دين كه درپذيرش استبدادمشاركت بسزايى را داشته اندنبايدناديده گرفت دلايلى همچون عدم آگاهى،كنجكاوى،رهايى ازجنگ درونى ازچنگال عدم شناخت تولدومرگ،هدف اززندگى،ونداشتن استدلال درجهت ادامه حيات ووو همه وهمه دست به دست هم داده اندكه انسان امروزى رابدون انديشيدن اسيروبنده خودسازند.
(آيات٢١٦و٢١٧)
“حكم جهادبراى شما مقررگرديدو حال آنكه برشماناگوارومكروه است ليكن چه بسيارشودكه چيزى راشماناگوار شماريدولى بحقيقت خيروصلاح شمادرآن بوده وخداوندبمصالح امور داناست و شمانادانيد.اى پيغمبرمردم ازتوراجع بجنگ درماه حرام سوال كنندبگوگناهى است بزرگ ولى بازداشتن خلق ازراه خداوكفربخداوپايمال كردن حرم حرمت خداوبيرون كردن اهل حرم(كه مشركان مرتكب شدند)بسيارگناه بزرگترى است وفتنه گرى فسادانگيزه ترازقتل است كافران پيوسته باشما مسلمين كارزاركنندتاآنكه اگر بتوانندشماراازدين خودبرگردانندوهركس ازشماازدين خودبرگرددوبحال كفرباشدتا بميردچنين كسان اعمالشان دردنياوآخرت ضايع وباطل گرديده وآنان اهل جهنمند و درآن هميشه معذب خواهندبود”
براى انسانهاى آزاديخواه وعدالت محوركليدزندگى صداقت،وجدان،وصلح ودوستى است ومرگ رادرقالب طبيعت ميبينندوهيچ چشم داشتى نسبت به دنياى بعدازخودراندارند.جهاد،شهادت وبهشت سه مقوله ايست كه بايدبانگاه آسمانى به استقبال جنايت وجنگ وخونريزى وسرانجام پاداشى رفت كه مشوق فساددرزمين شده است!توجيه قرآن درراستاى پاك شدن انسانهاازسرشت پليدى مقابله به مثلى است كه ترويج خشونت وتحكيم استبداددينى رابهمراه دارد ونه چيزديگرى،البته هرچندامروزه ترويج آيين اسلام درچهارچوب مذاهب متعددو جديدابزاريست دردست قدرتهاى سرمايه وسرمايه دارى درراستاى عقب ماندگى كشورهاى داراى ثروت وبه يغمابردن معادن وذخائرطبيعى آنها،امانبايدفراموش كرد كه باقدرت گرفتن زيرمجموعه هاى تجددمذاهب اسلامى نيمى ازجمعيت جهان رو بسوى پيرى انديشه ونابودى بشرپيش خواهدرفت.
(آيات٢١٨و٢١٩)
آنان كه به دين اسلام گرويدندوازوطن خودهجرت نموده ودرراه خداجهادكردنداينان اميدوار و منتظررحمت خداباشندكه خدابرآنهابخشاينده ومهربان است.اى پيغمبر ازتوازحكم شراب وقمارميپرسندبگودراين دوكارگناه بزرگيست وسودهايى ولى زيان گناه آن بيش ازمنفعت آنست ونيزسوال كنندتوراكه چه درراه خداانفاق كنندجواب ده آنچه زائدبرضرورى زندگانى است خدابدين روشنى آيات خودرابراى شما بيان كندباشد كه تفكركنيد”
شتردرخواب بيند پنبه دانه،كسانى كه به دين اسلام گرويدندبه اجبار تسليم شدند،درضمن محاجرت وجهادبدون عشق به هم نوع بلكه بازيربناى وعده هاى مالى واقتصادى وهمراه باتوهمات هديه هاى آسمانى بهشتى رهنمون ميسازد. يكى ديگرازنقايص اين كتاب پراكندگى وربط دادن موضوعات بى مرتبط به يكديگراست كه ازواژه جهادوشهادت به جزيى ترين مسئله اجتماعى وفردى ازجمله شراب وقمارميپردازد،آشفتگى خودشيفتگى ونبودادبيات صحيح درجهت خط دادن به مسائل انسانى اجتماعى آدمى راكاملا گمراه وبيزاراززندگى عادى ميكند.تنهاراه رسيدن به رهايى وآرامش كنارگذاشتن ترس وخواندن خودكتاب قرآن باتامل وقوه تجزيه وتحليل است…ادامه دارد
زنده بادكارگر- نابودباد حاكميت دينى- زنده بادحزب سوسياليت انقلابى ايران

منبع:شماره ٥٣ نشریه سوسیالیسم امروز
٢٦ خرداد ١٣٩٧
١٦ ژوئن ٢٠١٨
www.simroz.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *