پیام رفیق ابراهیم باتمانی از اعضای شورا رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران در مورد آلترناتیوسازی غرب

پیام ابراهیم باتمانی از اعضای شورا رهبری حزب سوسیالیست انقلابی ایران در مورد الترناتیوسازی غرب و مسئله فدرالیزم 

Slået op af Shirvane Ibrahim i Onsdag den 20. juni 2018

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *