اسلام وتسليم نقطه مقابل آزاديند قرآنرابازبان مادرى بخوانيم سهراب كرماشانى

(سوره بقره) (آيه٢٢٠)
براى دنياوآخرت خودانفاق كنيدونيزسوال كنندبايتيمان چگونه رفتاركنند جواب ده كه باصلاح حال ومصلحت مال آنها كوشيدبهتراست تاآنهارابى سرپرست گذاريدواگرباآنها آميزش كنيد رواست كه برادران دينى هستيدوخداآگاهست ازآنكس كه دركارآنان افسادونادرستى كندوآنكه صلاح ودرستى نمايد و اگرميخواست كاررا برشما سخت ميكرد چه آنكه خدا بهركارتواناوداناست”
انفاق وبخشش بلا عوض ازسوى مردم به حاكمان دين بزرگترين ووحشتناكترين پرورش مافياى ماشين فساد درجهان امروزيست كه متاسفانه حيات بشرى رابه مخاطره انداخته وروزبه روزفقر وفلاكت،بيمارى،عقب ماندگى،اعتياد،طلاق،بيكارى،كودكان كار ووورابه ارمغان آورده.صرف كردن مال واموال يتيمان به صلاح حال ومصلحت يكى ديگرازموضو عاتى است كه عملاعدالت وبرابرى رازيرسوال برده چراكه وقتى سخن ازصلاح و مصلحت ميشودآينده نگرى ودورانديشى تبديل به سطحى نگرى كه درمحوريت مديريت احساسات است تصميم گيرى ميشود.نكته جالب توجه دراين آيه آنقدر دردناك است كه حتى قلم تواناى نقدآنرانداردواحساس شرم ميكند،فسادوفاجعه بيت خامنه ايى توسط سعيدطوسى فردبرجسته قارى قرآن درجهان،تجاوزبه بيش ازچهل دانش آموزدرمقطع دبيرستان معين تهران توسط نوه آيت الله حائرى شيرازى،وماجراى گروهى ازبسيجان فاسدكه درايرانشهربه چندزن ودخترتجاوز نموده اندوبسيارى ازگزارشهاى ديگرنشعت گرفته ازترويج اخلاق همين آيه است كه ميگويد(اگرباكودكان يتيم آميزش كنيدرواست كه برادران دينى هستيد)!!!.
(آيه٢٢١)
بازنان مشرك ازدواج مكنيدمگرآنكه ايمان آرندوهماناكنيزكى باايمان بهتراز زن آزادمشرك است هرچندازحسن اوبشگفت آييدوزن بمشركان مدهيدمگرآنكه ايمان آرندوهمانا بنده مومن بسى بهترازآزادمشرك است هرچندازمال وجمالش بشگفت آييدمشركان شمارابه آتش جهنم خوانندازراه جهل وذلالت و خداوندببهشت ومغفرت خودخواند ازراه لطف وعنايت وخداوندبراى مردم آيات خويش بيان فرمايدباشدكه هشيارومتذكرگردند”
آزادنبودن اعتقادفكرى زنان يكى ديگرازاصول برده دارى وآپارتايدمذهبى است كه بواسطه دين اسلام بربشريت تحميل گرديده و آثارزيانبارومخرب سلطه پذيرى درخانه وخانواده بنيان نهاده،درحقيقت ايمان به شرك وايمان به يكتا بودن نيروى برترهردويكى است چراكه اين دوگروه انديشه وتفكرقطعا وابسته اند.نويسنده آيات جهل وخرافه وهزيان درجهت خط دادن به افرادزيردست خودوپيروانش ازترفندوابزارهايى همچون بهشت وجهنم استفاده كرده تااينكه سلطه سنگين اسلام رابرآنها واردكند.
(آيات٢٢٢و٢٢٣)
سوال كنند تورا از عادت شدن زنان بگوآن رنجى است براى زنان درآن حال ازمباشرت آنان دورى كنيد تاآنگاه كه پاك شوندچون طهارت يافتندازآنجا كه خدادستورداده به آنهانزديك شويدكه همانا خدا آنانرا كه پيوسته به درگاهش توبه وعنابه كنند وهم پاكيزگان دور ازهرآلايش رادوست ميدارد.زنان شماكشتزارشمايندپس براى كشت بدانهانزديك شويدهرگاه مباشرت آنان خواهيدوبراى ثواب ابدى چيزى پيش فرستيدوخداترس باشيدوبدانيد كه محققا نزد خدا خواهيد رفت واى رسول توبشارت ده اهل ايمانرا”
طبق معمول پرسش وپاسخ پنهانى وديالوگ ازپيش تعيين شده نيروى برترجعلى با ديكتاتوردينى وسازوكارمسائل زناشويى اينگونه چرنديات كه زنان ازپريودوعادت ماهانه كوله بارى ازرنج رابدوش ميكشندمردانرابسويى ازتفكرميبردكه حتما زوج مقابل ايشان جرمى مرتكب شده كه سزاى آنراميپردازدواين پيش زمينه ايست در جهت برترى پاك بودن مردان نسبت به جنس مخالف خود.بيمارگونه ترين، وحشتناكترين،زشت ترين،دروغگوترين،دين دنيامكتب اسلام وكتاب قرآنست كه فاجعه بارترين جرايم وترسناكترين قصاصهاى هزاروچند صدساله اخيردنيارادربر گرفته ومردم نادان هم دوش به دوش آن درحركتند.چرادراين آيات زنان راكشتزار ومردانراكشاورزان آن ميخوانند،دليل بسيارروشن است حس لذت طلبى غريزه جنسى واحساس مالكيت مردانرابرزنان بخاطرامتيازاتى بوده كه حاكمان دين بتوانندنيروى جنگاورى وحفاظتى خودراتوسط مردان تقويت وپيش ازپيش به استبدادوديكتاتورى ادامه دهند.
(آيات ٢٢٤و٢٢٥)
“وزنهارنام خداراهدف سوگندهاى خودمكنيدتاآنكه به اين غرض ازحقوقى كه مردمرابرشماست برائت جوييدوخودرا پرهيزكارقلم دهيدومصلح ميان مردم شويدكه خداراست ودروغ مردم راميشنود.و خدابرسوگندهاى لغو وبيهوده شمارامؤاخذه نكندوليكن به آنچه دردل داريدمؤاخذه خواهدكردوخداآمرزنده وبردباراست:: اصلاچرابراى تاييد شدن موضوعى بايد سوگندخورد؟اين ابتكارعمل ازجانب صاحبان وآفرينندگان مكتب دينى ابداء گرديده فقط بخاطراينكه هرآنچه كه آنان به مردم ميگويندباوركنندوقسم خوردن مهرتاييدى باشدبراى گفته هايشان،حتماحاكمان دينى هرچه كه بگويندمطمئنا چه با سوگندوچه بدون آن تمامى آنراباورندارندوبه همين علت ناخودآگاه انسانها به سمتى گرايش پيداميكنندكه ازاين ابزاردرگفته هايشان ازسخنان دروغ وتحريف حقايق استفاده كافى راببرند.اينكه پس ازآن ما دورويى رابه استنادقسم بيان كرديم نيروى برترهم ازهمه چيزماآگاهست واوست كه دوباره ميبخشد كه خوداين بحث به دروغگويى ونشراكاذيب درجامعه بشرى دامن ميزند.
(آيات ٢٢٦و٢٢٧)
آنانكه با زنان خودايلاء كنند(يعنى سوگندخورندبرترك مباشرت باآنها)چهارماه انتظاركشند اگربازگشتند(ازقسم خود)خداوندآمرزنده ومهربان است.واگرعزم طلاق نمودند خداوندبه گفتاروكردارشان شنواوداناست”
البته ترويج اين نوع ازآموزه هاى دينى فقط درخانواده وبين زوجين ختم نميشودبلكه وقتى كه ما درمعرض آموزش چنين چرندياتى قرارخواهيم گرفت قدرت عادت ومعتادگونه انسان باعث تكرارآن در حوزه هاى مختلف اجتماع درسطح وسيعى منتقل خواهد شد…ادامه دارد.
زنده باد كارگر- نابودبادحاكميت دينى- زنده باد حزب سوسياليست انقلابى ايران

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *