سمینار اول: پیرامون اولین سالگرد تاسیس حزب سوسیالیست انقلابی ایران ! ارائه دهنده رفیق سلام زیجی

سمینار اول: سالگرد تاسیس حزب سوسیالیست انقلابی گرامی باد!
یکسال بعداز کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران، ضرورتهای سیاسی و طبقاتی تشکیل این حزب، نقاط قوت و ضعف حزب، و اهمیت طی کردن موفقیت آمیز مسیر بسیار سرنوشت سازی که در جدال و جنگ با ارتجاع جمهوری اسلامی و سرمایه داری داریم.
ارائه دهنده رفیق سلام زیجی

سمینار اول: سالگرد تاسیس حزب سوسیالیست انقلابی گرامی باد!یکسال بعداز کنفرانس موسس حزب سوسیالیست انقلابی ایران، ضرورتهای سیاسی و طبقاتی تشکیل این حزب، نقاط قوت و ضعف حزب، و اهمیت طی کردن موفقیت آمیز مسیر بسیار سرنوشت سازی که در جدال و جنگ با ارتجاع جمهوری اسلامی و سرمایه داری داریم.ارائه دهنده سلام زیجی

Slået op af Socialism Imroz i Onsdag den 15. august 2018

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *