سمینار دوم: کدام سرنگونی؟ ارائه دهنده رفیق سلام زیجــی

سمینار دوم: کدام سرنگونی؟، پیروزی کارگر و زن و آزادیخواهی و سوسیالیسم یا دوباره افتادن به چاله دیگر؟، نگاهی ابژکتیو به واقعیتهای تحولات سیاسی کنونی ایران. آینده این تحولات و مخاطرات احتمالی، نقش جنبشها و احزاب چپ و راست ، و نقش مخرب سیاستهای دولت امریکا در آن تحولات چیست؟ ملزومات و مولفه های پیروزی انقلابی جنبش ما بر جمهوری اسلامی و آلترناتیوهای راست کدامند؟ آیا در شرایط کنونی چشم انداز پیروزی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه، جنبش سوسیالیستی و صف آزادیخواهی وجود دارد؟
ارائه دهنده: رفیق سلام زیجی

سمینار دوم: کدام سرنگونی؟، پیروزی کارگر و زن و آزادیخواهی و سوسیالیسم یا دوباره افتادن به چاله دیگر؟، نگاهی ابژکتیو به واقعیتهای تحولات سیاسی کنونی ایران. آینده این تحولات و مخاطرات احتمالی، نقش جنبشها و احزاب چپ و راست ، و نقش مخرب سیاستهای دولت امریکا در آن تحولات چیست؟ ملزومات و مولفه های پیروزی انقلابی جنبش ما بر جمهوری اسلامی و آلترناتیوهای راست کدامند؟ آیا در شرایط کنونی چشم انداز پیروزی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه، جنبش سوسیالیستی و صف آزادیخواهی وجود دارد؟ ارائه دهنده: سلام زیجی

Slået op af Socialism Imroz i Fredag den 17. august 2018

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *