خلاء بزرگ آلترناتیو انقلابی و مبرمیت شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی! ملزومات سیاسی- عملی شکل دادن فوری به آلترناتیو سوسیالیستی کدامند؟ عنوان سومین سمینار رفیق سلام زیجی

سمینار سوم: خلاء بزرگ آلترناتیو انقلابی و مبرمیت شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی! ملزومات سیاسی- عملی شکل دادن فوری به آلترناتیو سوسیالیستی کدامند؟، موانعهای سر راه آن چیست؟آیا تخیلات ” اتحاد عمل” های تاکنونی بخشی از اپوزسیون چپ ربطی به شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی – کارگری دارد؟ در باره “اتحاد و اتحاد عمل چپ” و فراتر و مهمتر از آن در باره ضرورت شکل دادن به یک آلترناتیو سوسیالیستی ما چه سیاستها و پیشنهاداتی داریم؟
ارائه دهنده: رفیق سلام زیجی

سمینار سوم: خلا بزرگ آلترناتیو انقلابی و مبرمیت شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی! ملزومات سیاسی- عملی شکل دادن فوری به آلترناتیو سوسیالیستی کدامند؟، موانعهای سر راه آن چیست؟آیا تخیلات " اتحاد عمل" های تاکنونی بخشی از اپوزسیون چپ ربطی به شکل دادن به آلترناتیو سوسیالیستی – کارگری دارد؟ در باره "اتحاد و اتحاد عمل چپ" و فراتر و مهمتر از آن در باره ضرورت شکل دادن به یک آلترناتیو سوسیالیستی ما چه سیاستها و پیشنهاداتی داریم؟ارائه دهنده: سلام زیجی

Slået op af Salam Zijji i Søndag den 19. august 2018

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *