اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد ششمین روز خود شد…

در ششمین روز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و بدنبال خبردار شدن آنان از حضور وزیر جهاد کشاورزی در شرکت پاک چوب، نماینده های کارگران به همراه جمعی از آنان، وزیر و دیگر مسئولین استانی را در مورد تکه پاره کردن و غارت شرکت نیشکر هفت تپه بشدت مورد اعتراض قرار دادند.

بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، حوالی ساعت ۱۱ صبح امروز اول شهریور ماه در حالی که کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در محوطه شرکت مطابق معمول روزهای گذشته در اعتصاب و تجمع بودند به آنان خبر رسید محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به همراه سید رازی نوری نماینده شهرستان شوش، شریعتمداری استاندار خوزستان، فرماندار شوش و تعداد دیگری از مسئولین شهری و استانی در حال بازدید از شرکت پاک چوب که در مجاورت شرکت نیشکر هفت تپه است می باشند.

بدنبال انتقال این خبر به کارگران، نماینده های کارگران به همراه تعدادی از آنان بسرعت خود را به شرکت پاک چوب رساندند و در حالی که بازدید کنندگان قصد رفتن از محل را داشتند آنان را در مقابل درب حراست شرکت مذکور در حلقه خود گرفته و مراتب اعتراض شدید شان را نسبت به خصوصی سازی شرکت و تجزیه و تکه پاره کردن آن توسط سهامداران خصوصی اعلام داشتند.

کارگران نیشکر هفت تپه که دور جدیدی از اعتصاب را در اعتراض به واگذاری بخشهای مختلف شرکت کشت و صنعت هفت تپه به شرکتهای دیگر از شش روز پیش آغاز کرده اند بشدت نسبت به تکه پاره کردن شرکت که کار و زندگی آنان را به نابودی کامل می کشاند معترضند و اعلام کرده اند این بار تا باز پس گیری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه از بخش خصوصی و تحقق دیگر خواستهایشان از قبیل سازماندهی قراردادهای کار، ثبت قرارداد قانونی، پرداخت به موقع دستمزدها و …، دست از اعتصاب نخواهند کشید.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز در حالی ششمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند که عملا مدیریتی که در شرکت پاسخگوی کارگران باشد حضور ندارد و کارفرما با ایجاد چنین وضعیت مبهمی در حال واگذاری بخشهای مختلف شرکت به شرکتهایی است که توسط اعوان و انصار سهامداران از جمله غفاری و رستمی ایجاد شده اند. اسناد برخی از این واگذاریها طی روزهای گذشته توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر شده است.

اعتصاب متحدانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حالی ادامه دارد که نماینده های منتخب آنان از بخشهای مختلف شرکت که خود را در مجمع نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت تپه متشکل کرده اند بطور قاطعانه ای پیگیر موضوع واگذاری بخشهای مختلف شرکت و جداسازی آنها از مجتمع شرکت نیشکر هفت تپه هستند.

بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز و در پی اعتراضاتی که نماینده های کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به همراه تعدادی از کارگران در حضور وزیر جهاد کشاورزی انجام دادند مقرر شده است ساعت ۶ بعد از ظهر جلسه ای در فرمانداری شهرستان شوش برگزار شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول شهریور ماه ۱۳۹۷

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *