درود به اعتصاب کنندگان امروز! جامعه به فراخوان اعتصاب عمومی پاسخ مثبت داد

حزب سوسیالیست انقلابی ایران اعلام میکند، علاوه بر اخبار و گزارش دیگر رسانه ها، بر اساس اخبارهای که مستقیما و مستمرا از اکثر شهرهای اشنویه، مهاباد، پیرانشهر، بوکان، سقز، روانسر، کامیاران، بانه، پاوه، سنندج ، مریوان و…،که در فاصله زمانی ساعت ٨ صبح تا ١٤ ظهرامروز چهارشنبه ٢١ شهریور راسا دریافت نموده است، فراخوان به اعتصاب عمومی از جانب شهروندان و آزادیخواهان جامعه کردستان پاسخ مثبت گرفته است.

در بیشتر شهرها، بجز چند شهر کوچکتر، به دلیل فشار وتهد‌ید مقامات جنایتکار جمهوری اسلامی و منفعت قشری از بورژواهای کورد و کاسه لیسان حکومتی، اعتصاب در شکل بسیار گسترده و عمومی، صورت گرفته است. با وجود این موانع و کمبودهای قابل انتظار، بنا به شواهد موجود، و استناد به فیلمها، عکسها و به ویژه بنا به گزارش فعالین دخیل و حاضر حزب ما در اکثر شهرهای نامبرده، اعتصاب علیه جمهوری اسلامی پیروز شده است. بدین ترتیب جمهوری آدمکش اسلامی یکبار دیگر با این اعتصاب فهمید که تنفر و انزار جامعه از موجودیت این رژیم و جنایتهایش بسیار گسترده و عمیق است!. باردیگر فهمید که اجرای جنایت هولناک اعدام و یورش نظامی گستاخانه و تروریستی به اپوزسیون در بیرون مرزهای ایران، و به منظورتنبه صف آزادیخواهان و ارعاب کردن جامعه، کاربرد ندارد و بدون پاسخ نمی ماند و برایش هزینه های سنگینی در برخواهد داشت.

طبق اخبارتکمیلی که دریافت کرده ایم در خیلی از شهرهای دیگر ایران ، شهروندان و و مردم آزادیخواه و همسرنوشت با اکثریت جامعه کردستان ایران،با دید مثبت و حمایتی به این اعتصاب برخورد نموده اند. چه از طڕیق پیامها در شبکه های اجتماعی و چه با اعلام حمـایت رسمی بخش زیادی از نیروهای اپوزسیون چپ و آزادیخواه سراسر کشور از اعتصاب کنندگان میتوان به وضوح این پیام همسرنوشتی را دید. چنین همسرنوشتی برای تداوم مبارزه آزادیخواهانه وگسترش روند مبارزه انقلابی برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، و برای پایان دادن به جنایت و استثمار و نابرابری، علیرغم هیاهوی عقب مانده ناسیونالیستها و شوونیستیها و نقش مخرب آنها در تامین اتحاد صف آزادیخواهان، بسیار حیاطی است. حزب به نیروها و مردم آزادیخواها سراسر کشور که با اعتصاب علیه ترور و جنایت و اعدام جمهوری اسلامی ابراز همبستگی کردند درود میفرستد!

حزب به شما تبریک می گوئید!

حزب سوسیالیست انقلابی ایران به سهم خود به این اقدام سیاسی-توده ای مهم و جسورانه کارگران و زحمتکشان و اکثریت شهروندان و بازاریان جامعه کردستان تبریک میگوید. حزب تشکرمیکند بابت پاسخ مثبت شان به فراخوان اعتصاب، و درود بی پایان میفرستد برای توجه شان از جمله به فراخوان حزب سوسیالیست انقلابی ایران که فراخوان داده بودیم: “در مقابل افسار گسیختگی و جنایات جمهوری اسلامی باید در بعد سراسری و اجتماعی ایستاد!”، گفتیم:”جامعه، انزجار و تنفر عمیق خود را یکبار دیگر علیه جنایت جمهوری اسلامی باید اعلام نماید.”، و همچنین فراخوان داده بودیم:”همزمان از کلیه کارگران و شهروندان و احزاب سوسیالیست و مترقی در سراسر کشور نیز میخواهیم با حمایت از این اقدام ضروری سیاسی-اعتراضی، و با اعلام مجدد خشم و تنفر خود از اعدام و تروریسم و افسارگسیختگی جمهوری اسلامی، با این حرکت همگام شوند.”، خوشبختانه این پیام و اهداف و دستاوردهها به درجه زیادی متحقق گردیدند.

تردیدی نیست با این اعتصاب پیام محکمی به “نه به اعدام!” و “نه به تروریسم و جنایتهای اخیر جمهوری اسلامی!” داده شد. تا اینجا کار بسیار با ارزشی صورت گرفته است، اما کافی نیست!، باید این حرکت و دستاوردهای آنرا در راه اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر با مبارزات کارگران و زحمتکشان و کلیه مبارزین راه آزادی و برابری در کل کشور علیه رژیم جانی اسلامی بکار گرفت، باید آنرا در راستای منفعت و اتحاد طبقاتی کارگران سراسر کشور بکار گرفت، صرف تبلیغات حول “جنبش انقلابی کردستان” و”مردم کورد” و برخی شعار و تحریکات و تبلیغات دیگر ناسیونالیستی و غیره نه تنها گمراه کننده و آشتباه آمیز هستند، که ربطی به صف آزادیخواهی و حقیقت ندارد حتی اگر در زرورق “چپ” و “انقلاب کارگری” هم پیچیده شود!، به علاوه ‌ تاریخ و تجربهای بیشمار،از جمله در کردستان و مناطق کردنشین بارها به ثبوت رسانده است که مبارزات آزادیخواهانه، از جمله برای شکست دادن ارتجاع دولت مرکزی و سرکوب و ترور آن علیه شهروندان، و همچنین تلاش برای “رفع ستم ملی”نیز، مادام به سیاست و اهداف جنبشها و نیروهای بورژوا- ناسیونالیستی و حول دعوای آنها بر سر سهم خواهی بورژوائی خود از دولت مرکزی گره زده شود، جز شکست و باز هم شکست و ناکامی هیچ دستاوردی از جمله برای شهروندان تحت سرکوب کرد زبان نخواهد داشت!

ازهمه اعتصاب کنندگان، و به ویژه از طبقه کارگر و زحمتکش و آزادیخواه جامعه کردستان و نیروهای هشیار سوسیالیستی میخواهیم، با تمام توان و انرژی خود اجازه ندهند نتایج پیروزی اعتصاب بر حق علیه ارتجاع اسلامی و علیه اعدام وترور آن رژیم برای مقاصد های دیگری مورد بهره قرار گرفته شود. باید آنرا در جهت تقویت، اتحاد و تعمیق خشم انقلابی و آزادیخواهانه کارگران و زحمتکشان مقیم کردستان و کل جامعه ایران علیه نظام وحشی جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه دار در کردستان و ایران بکار گرفت و علیه آنها صف مستقل، آزادیخواهانه و سوسیالیستی خود را به میدان آورد تا آزادی و برابری واقعی را با قدرت اجتماعی و زور سازمانیافته طبقاتی خود بدست بیاوریم!

زنده باد اعتصاب کنندگان ٢١ شهریور ١٣٩٧
مرگ بر جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، برابری، سوسیالیسم
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
٢١ شهریور ١٣٩٧
١٢ سپتامبر ٢٠١٨
iransocialist2017@gmail.com

www.simroz.org

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *