شماره ٦٦نشريه سوسياليسم امروز ويژه اعتصابات اخير در كردستان منتشرشد…

براى دريافت اين شماره به لينك ذيل مراجعه فرمائيد :

SOCIALISM IMROZ 66

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *