میخواهند فضای مدارس را اسلامی تر کنند

سحر صحرای
داریم کم کم به شروع سال تحصیلی نزدیک میشیم  و با مشکلات جدیدی مواجه میشیم .  امسال از واحد استانی به کلیه ی مدارس بخش نامه داده شده برای با حجاب شدن معلمان و حتی سر کردن چادر ملی  در مدارس و سخت گیری شدید تر راجع به دانش اموزان اعمال کنند. در نظر دارند فضای دانشگاه و مدارد را بیشتر اسلامی کنند چونکه از رشد بی مذهبی و قبول نکردن قوانین و عرف اسلامی خیلی نگران هستند. گفته میشود در نظر دارند از دیگر زبانها را حذف و مسائل دینی را جایگزین نمایند.
همزمان باوجود گرانی دلار و دیگر مایحتاج زندگی تامین هزینه مدارس برای خیلیها ممکن نیست. برای نمونه  پارچه ی یونی فرم مدارس از ۳۵ هزار به ۶۰ هزار  افزایش پیدا کرده است. دفتر و خودکار و کیف مدارس همه گران شده.  حتی حق ثبت نام و کمک به مدارس نیز افزایش یافته و خیلی خانواده ها مجبور به ترک تحصیل فرزندانشان هستند  چون براستی از پس مخارج مدراس بر نمی ایند .  جوانان و کودکان گنج های اینده جامعه هستند. اما در ایران تحت حاکمیت اسلامی ها ما ها را برای اسلام و بسیجی شدن و یا تامین ارزانترین نیروی کار در بازار و برای دولت و سرمایه داران بکار میبرند. با تحمیل این همه فقر زیاد جوانان و کودکان را محروم میکنند از آموزش و پروش. این امر باعث شده کودکان کار بسیار ونسلی بی سواد و فقیر بیشتری در جامعه داشته باشیم. هیچ راهی برای حل این معضلات نیست بجز اینکه این حکومت را کنار بزنینم و یک حکومت طرفدار حق و حقوق کودکان و رایگان کردن هزینه تحصیل و به جای خرافات اسلامی علم و دانش پیشرفته جهانی را مبنای اموزش ما قرار بگیرد. تا جمهوری اسلامی هست آموزش و پروش در ایران بجای کمک به رشد جامعه گسترش خرافه پرستی و اسلامی و فقر و بیکاری و خودکشی و نا امیدی بر ما حاکم خواهد بود.
منبع: شماره ٦٧ نشریه سوسیالیسم امروز
٣١ شهریور ١٣٩٧
٢٢ سپتامبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *