از تحصن معلمان حمایت میکنیم…

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران برای روزهای یکشنبه ٢٢ و دوشنبه ٢٣ مهرماه ١٣٩٧، اعلام تحصن کرده اند. گرانی،تورم، فقر و بیرونق تر کردن سفره فرهنگیان و دیگر اقشار کم در آمد جامعه نیز واقعیت انکارناپزیری است که بر بستر یورش گسترده و طولانی مدت دولت و سرمایه داران علیه زندگی دها میلیون خانواده کارگری و طبقه کارگر ایران ممکن گردیده است. نه تنها موقعیت معلمان که منافع و موقعیت دیگر اقشار فرودست و ضعیف خرده بورژوا نیز از جانب جمهوری اسلامی و سرمایه داران حاکم به خطڕ افتاده است. وقتی ما از یورش به طبقه کارگر به عنوان پیش درآمدی برای تعرض به کل جامعه بارها تاکید کرده و هشدار داده ایم، امروز معنی واقعی آن را در اعتصابات عمومی در بازارو شهرها تا تحصن و اعترض فرهنگیان و دیگر اقشارو طبقات جامعه می بینیم.

معلمان و جامعه فرهنگی با مشکلات زیادی مواجه شده اند. با نبود آزادی عمل و انتقاد و ایجاد تشکلهای مستقل خود، با کاهش هزینه آموزش پروش، کاهش قدرت خرید وسایل اولیه مورد نیاز دانش آموزان از سوی والدین، ناتوانی در پرداخت هزینه های سر سام آورتحصیل برای اکثریت شهروندان، غارت کردن صندوق ذخیره فرهنگیان، وجود بیسوادی و کم سوادی میلیونها انسان محروم از امکانات اقتصادی، محتوای قرون وسطی آموزش، کنترل و امنیتی کردن محیط تحصیل ، جدا سازیهای جنسیتی و ….، که همواره با زبان تهدید و سرکوب از جانب این نظام ضد آموزش سکولار و متمدن و از راه به زندانی انداختن معلمان و بیکار سازی و اخراج معلمان و دانشجویان معترض و تهدید آنها نیزمواجه بوده وهستیم، و این واقعیت تا مبنای برای ضرورت شروع مبارزه جدی و سراسری تر و فراخوان به تحصن را فراهم آورده است. در اوضاع سیاسی امروز ایران ضروری است این شرایط در مراکز آموزشی کشور بیش از این تحمل نگردد. لازم است پرچم آزادیخواهانه، پیشرو، و سوسیالیستی معلمان و دانشجویان و دانش اموزان در سراسر مراکز آموزشی به اهتراز در بیاید!

بدنبال گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری علیه شرایط فلاکت بار اقتصادی حاکم و همزمان علیه تداوم سرکوب جمهوری اسلامی، اکنون سنت اعتراضی اعتصاب و تحصن بخشهای دیگری از جامعه را نیز فرا گرفته است. تداوم اعتصاب موفقیت آمیز رانندگان، اعتصاب بازاریان، و فراخوان به تحصن سراسری معلمان، با وجود جایگاه وتفاوتهای که در هر کدام از آنها وجود دارد، اما در ادامه منطقی و درست مبارزه توده ای و موثرترعلیه جمهوری اسلامی و علیه تحمیل فلاکت اقتصادی و سرکوب رژیم در این مرحله از مبارزه به پیش میرود. در این نبرد نیز، در صورت تامین یک سیاست رادیکال کارگری-سوسیالیستی، و کوتاه کردن دست فرصت طلبان و طبقات دارا و جریانات بورژوای ملی و اسلامی مرتجع در داخل و خارج کشور،میتوان به پیشروی هر چه بیشتر و در نهایت به پیروزی صف کارگران و آزادیخواهان بر جمهوری اسلامی و نظام فاسد حاکم سرمایه داری امیدوارتر بود.

حزب سوسیالیست انقلابی ایران از این تحصن حمایت میکند واز کلیه فرهنگیان کشور میخواهد به آن بپیوندند. حزب معلمان، دانشجویان و دانش آموزان مترقی و سوسیالیست را به ایفای نقش پیشرو، رهبری کننده، انقلابی و تلاش متحدانه برای تحمیل مطالبات برحق و آزادیخواهانه خود فرامیخواند. ما از سازماندهندگان تحصن میخواهیم از مبارزه طبقه کارگر ایران و بطور اخص از اعتصاب جاری رانندگان کامیون قویا حمایت کنند.

پیش به سوی یک تحصن متحد و آزادیخواهانه!
معلم زندانی آزاد باید گردد!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم!
حزب سوسیالیست انقلابی ایران
Iransocialist2017@gmail.com
١٩ مهر ١٣٩٧
١١ اکتبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *