سخنی کوتاه به مناسبت ١٠ اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام

امروز درحالی به ١٠ اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام برخورد میکنیمکه روند جهانی مبارزه با مجازات اعدام طی دو دهه گذشته پیشرفت محسوسی را تجربه کرده است. در دو دهه اخیر مجازات اعدام در بیشتر از ٢٠ کشور دیگر جهان به کلی لغو شده است و در تعدادی دیگر از کشورها حکم اعدام عملا به اجرا در نمی آید. اما در ایران این روند معکوس است و ماشین اعدام جمهوری اسلامی یک آن از حرکت باز نایستاده است. حکومت جمهوری اسلامی و دولت “تدبیرو امید” روحانی فقط در مدت یک سال اخیر اخبار مربوط به اعدام صدها تن از زندانیان را که در داخل زندانها و یا در ملأ عام حلق آویز شده اند را اعلام کرده است. آمار واقعی اعدامها بسیار بیش از رقمها اعلام شده است. این رژیم با ماشین قتل و اعدامی که به راه انداخته، همچنان در صدر حکومت ها و دولت هایی قرار دارد که مجازات اعدام را به اجرا می گذارند.

رژیم جمهوری اسلامی در طی بیش از چهار دهه گذشته در کنار بساط زندان، شکنجه و دیگر اشکال سرکوب، مجازات اعدام را بطور سیستماتیک و سازمانیافته برای نابودی مخالفین سیاسی، ناراضیان اجتماعی و قربانیان همین نظام ظالمانه سرمایه داری بکار گرفته است. مجازات اعدام به عنوان یک جنایت سازمانیافته از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی تاکنون یکی از پایه های حاکمیت این رژیم برای مرعوب کردن مردم بوده است.

سران رژیم جمهوری اسلامی برای به انحراف کشاندن افکار عمومی از توجه به ریشه های مصائب و نابسامانی های اجتماعی، از طریق بلندگوهای تبلیغاتی خود مجازات اعدام را بعنوان راه مقابله با این نابسامانی ها و عکس العملی قاطع در برابر این معضلات اجتماعی جار می زنند. می گویند که اگراعدام نباشد بزهکاران اجتماعی تشویق مشوند و امنیت جامعه را به مخاطره می اندازند. تشدید فشارها و اقدامات سرکوبگرانه، نه از قدرت رژیم، بلکه از استیصال و ترس و وحشت از رشد و گسترش نارضایتی و اعتراضات مردمی سرچشمه گرفته و می گیرد. با این اعتبار تلاش های مذبوحانه رژیم مبنی بر کشتار زندانیان راه بجایی نخواهد برد.

تا زمانی که ننگ وجود مجازات اعدام به عنوان قتل عمد دولتی و خشونتی سازمانیافته از جانب حکومت های سرمایه داری معاصر اعمال می شود، خواست ممنوعیت مجازات اعدام، موضوع مبارزه و خواست بشریت آزادیخواه باقی می ماند. ١٠ اکتبر روز جهانی مبارزه علیه اعدام می تواند مقطعی دیگر در جهت گسترش مبارزه برای لغو مجازات اعدام در ایران و سراسر جهان باشد. 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *