در راه سرنگونی جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی و برابری متحد شویم … مینا تهرانی

با سلام ودرود وخسته نباشید به تمام مبارزین در سراسر کشور که طی مبارزات چهل ساله که امروز بیش از پیش به نتایج اتحاد وهمکاری وهمدلی در راه سرنگونی رسیده و همه میدانیم جز این راه دیگری نیست. با تمام قوا باید به این راه ادامه داد تا سر منزل مقصود/ و در این راستا درود میفرستیم به مبارزه جانانه کارگران و اعتصاب رانندگان و به کلیه اعتصاب کنندگان سراسری که لازمه حمایت همه است تا رسیدن به هدف که همان سرنگونی جمهوری کثیف اسلامیست، دست از اعتراض نباید برداشت. 
با ادامه وحمایت اعتصابیون وتظاهرات سنجیده ومتشکل وتسری آن به کل کشور با پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم تا محو کامل جمهوری اسلامی که تا لبه پرتگاه نابودی کشور را رسانده و تمام منابع مادی ومعنوی کشور را به تاراج برده باید با اتحاد وبدور از تعصب وبدور از تعصبات واپسگرایانه ملی و دینی و یا زبانی حول محور سرنگونی انقلابی و برای ایجاد یک جامعه آزاد و برابر دست بدست هم داده و این ادمکشان دزد مال وجان مردم را از اریکه قدرت به پائین کشاند..
تا وقتی این رژیم هست و محیطی امن وبدور از تقلب وتشنج و فساد و سرکوب و تامین امنیت جانی ایجاد نشود نتیجه مطلوب وخواست واقعی مردم زحمتکش و آزادیخواه تامین نشده وثمره مبارزات و تلاش بی امان مبارزان راه آزادی را نخواهیم چشید.
پس با رشد فکری و آگاهی کامل دست در دست هم نهاده تا رهایی از دست غاصبان جمهوری اسلامی وساختن آینده ودنیای بهتر برای همه آحاد مردم ایران از کودکی که پا به عرصه حیات مینهد تا سالمندی که بعد از عمری تلاش در هر مقام ومنصبی که باشد  باعزت وافتخار وآرامش زندگی را ادامه داده، و دیگر دغدغه بیکاری و نبود بهداشت ودرمان و امنیت در خور شان هر انسانی، با اینهمه ثروت پیدا وپنهان ومنابع نفت و گاز و انواع منابع ومعادن  زیر زمینی که ایران دارد، نداشته باشیم.
زنده وپر توان باد نیروی کارگران و اعتصابیون ورانندگان و کامیونداران وبازاریان وتمامی کسانیکه برای یک دنیای بهتر و برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش میکنند. وهمچنین درود به تمام کسانیکه ببه این این مبارزه و به حزب سوسیالیست انقلابی ایران می پیوندند. مرگر بر جمهوری اسلامی! زنده بادحزب سوسیالیست انقلابی ایران
منبع: شماره ٧٠ نشریه سوسیالیسم امروز
Simroz.org
٢١ مهر ١٣٩٧
١٣ اکتبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *