ادامه اعتراضات و اعتصابات… دانيال عبادی 

امروز شانزدهم مهر ماه علاوه بر تداوم اعتصاب بسیار خوب رانندگان کامیون، دوباره كسبه شريف و بازاريان محترم و مظلوم، بیشترشان خرده فروشان در معرض ورشکستگی هستند، در اقدامي هماهنگ دست به اعتصاب سراسري زدند. شهرهاي تهران، تبريز، كرمانشاه، مشهد، سنندج، اروميه، كرج، اصفهان و بسياري از شهرهاي ديگر در اعتراض به گراني و تورم شديد، و همچنین در حمایت از اعتصاب رانندگان ، دست به اعتصاب و بستن مغازه هاي خود زدند. در بسیاري از شهرهاي نامبرده ماموران و مزدوران رژيم اسلامی با ريختن به خيابان و ارعاب و تهديد مردم و كسبه سعي در بازگشايي مغازه ها داشتند كه با بي توجهي مردم و كسبه به در بسته خوردند. اين اعتراض ها و اعتصابات معني جز مخالفت به ماندن رژيم و نا كارآمدي رژيم در اداره مملكت ندارد، بدون شك اين اعتصاب ها ادامه خواهد داشت تا سرنگونی تحقق پيدا كند. به اميد آزادي کارگران و جوانان و زنان و مردم شریف ايران و نابودي رژيم ديكتاتور و فاشيستي اسلامی. به امید رسیدن به یک ةڤام ازاد و برابر و سوسیالیستی در ایران!
منبع: شماره ٧٠ نشریه سوسیالیسم امروز
Simroz.org
٢١ مهر ١٣٩٧
١٣ اکتبر ٢٠١٨

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *